AA+A++NatisniZemljevid straniRSSRSS

Druga orodja za rast in delovna mesta

Majhni zastavici Evropske unije © iStockphoto

Za uresničevanje ciljev strategije Evropa 2020 moramo učinkoviteje uporabljati politike in instrumente EU, tudi medsektorske politike in orodja, zlasti:

 • enotni trg,
 • proračun EU DeutschEnglishfrançais (vključno s skladom za regionalni razvoj, socialnim skladom in kohezijskim skladom),
 • instrumente zunanje politike.

Boljši enotni trg

Za gospodarsko rast in nova delovna mesta potrebujemo delujoče in dobro povezane trge, na katerih konkurenca in povpraševanje spodbujata podjetništvo in inovativnost.

Odpraviti je treba še nekaj ovir:

 • zastoje pri čezmejnih dejavnostih,
 • nezadostno povezanost omrežij,
 • nedosledno uveljavljanje pravil enotnega trga,
 • pravne težave pri nekaterih transakcijah zaradi različnih pravil 27 držav članic.

Če želimo manjšim podjetjem olajšati dostop do trga in spodbuditi razvoj podjetništva, moramo:

 • poenostaviti pravo o gospodarskih družbah (stečajni postopki, statut zasebne družbe ipd.),
 • podjetnikom po neuspehu omogočiti nov začetek.

Potrošnikom je treba omogočiti, da bodo lažje in z zaupanjem kupovali blago in storitve iz drugih držav EU, zlasti na spletu.

Na vrh

Vlaganje v gospodarsko rast

Finančna kriza je močno zmanjšala sposobnost evropskih podjetij in držav, da financirajo naložbene in inovacijske projekte. EU za uresničevanje ciljev strategije Evropa 2020 potrebuje:

 • regulativno okolje, ki zagotavlja učinkovit in varen finančni trg,
 • inovativne instrumente za financiranje potrebnih naložb, vključno z javno-zasebnimi partnerstvi.

Komisija je te dolgoročne prednostne naloge zajela v svojem predlogu naslednjega večletnega finančnega okvira EU za obdobje 2014–2020.

Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad in Kohezijski sklad skupaj predstavljajo več kot tretjino celotnega proračuna EU.

Ti instrumenti zagotavljajo učinkovito vlaganje denarja v pametno, trajnostno in vključujočo gospodarsko rast.

Sredstva EU podpirajo:

 • nova in boljša delovna mesta,
 • razvoj novih tehnologij,
 • najsodobnejše raziskave,
 • hiter dostop do interneta,
 • pametno prometno in energetsko infrastrukturo,
 • energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije,
 • razvoj podjetništva,
 • znanje in usposabljanje.

Na vrh

Instrumenti zunanje politike

EU se v prizadevanjih za oživitev gospodarske rasti zavzema za trgovanje na odprtih in pravičnih svetovnih trgih, za katera bodo veljala mednarodno dogovorjena pravila. Spodbujala bo:

 • zunanjepolitične vidike nekaterih notranjih politik (npr. energija, promet, kmetijstvo, raziskave in razvoj),
 • usklajevanje trgovinske in mednarodne makroekonomske politike,
 • samozavestno in učinkovito sodelovanje na mednarodnih forumih, kot je skupina G20, saj lahko le tako sooblikuje prihodnjo svetovno gospodarsko ureditev.

EU želi vzpostaviti tudi strateške odnose z državami v vzponu. To ji bo omogočilo razpravo o vprašanjih v skupnem interesu, sodelovanje pri sprejemanju pravil in drugih zadevah ter reševanje dvostranskih vprašanj. Zato je Evropska komisija novembra 2010 predstavila novo trgovinsko strategijo.

EU že razvija resnično partnerstvo z državami v razvoju, da bi odpravila revščino, spodbudila gospodarsko rast in dosegla razvojne cilje novega tisočletja.

Na vrh