AA+A++Verzia na tlačMapa lokalityRSSRSS

Ďalšie nástroje pre rast a zamestnanosť

Dve miniatúrne vlajky Európskej únie © iStockphoto

Ak sa majú dosiahnuť ciele stratégie Európa 2020, existujúce politiky a nástroje je potrebné využívať efektívnejšie. Patria sem prierezové politiky a nástroje ako napríklad:

 • jednotný trh DeutschEnglishfrançais,
 • rozpočet DeutschEnglishfrançaisEÚ (vrátane fondu regionálneho rozvoja a sociálneho a kohézneho fondu)
 • či nástroje vonkajšej politiky.

Prehĺbenie jednotného trhu

Rast a tvorba pracovných miest závisia od zdravých, dobre prepojených trhov, na ktorých hospodárska súťaž a spotrebitelia stimulujú podnikanie a inovácie.

Stále však existuje niekoľko prekážok, ktoré je potrebné odstrániť:

 • prekážky pri cezhraničných činnostiach;
 • nedostatočné prepojenie sietí;
 • nejednotné presadzovanie pravidiel jednotného trhu;
 • právna zložitosť súvisiaca s existenciou 27 rôznych súborov pravidiel pre niektoré transakcie.

Zároveň je nevyhnutné zlepšiť prístup malých a stredných podnikov na jednotný trh a rozvíjať podnikanie. Medzi iniciatívy v tejto oblasti patrí napríklad:

 • zjednodušenie práva obchodných spoločností (konkurzné konania, štatút súkromnej spoločnosti atď.);
 • možnosť druhej šance na podnikanie pre podnikateľov po bankrote.

Spotrebitelia by mali mať možnosť nakupovať tovar a služby z iných krajín EÚ bez problémov a s dôverou, a to najmä pokiaľ ide o online nákupy.

Na začiatok

Investovanie do rastu

Finančná kríza výrazne znížila schopnosť európskych podnikov a vlád financovať investičné a inovačné projekty. Na splnenie cieľov stratégie Európa 2020 EÚ potrebuje:

 • regulačné prostredie, ktoré zaistí účinnosť a bezpečnosť finančných trhov;
 • inovatívne nástroje na financovanie potrebných investícií, vrátane verejno-súkromných partnerstiev.

Európska komisia zohľadnila tieto priority pre dosiahnutie dlhodobého rastu vo svojich návrhoch týkajúcich sa ďalšieho viacročného finančného rámca (2014 – 2020) EÚ.

V súčasnosti smeruje viac ako 30 % rozpočtu EÚ do Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu.

Tieto nástroje, známe ako štrukturálne fondy, pomáhajú zabezpečiť efektívne investovanie finančných prostriedkov s cieľom podporiť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast.

Financovanie z prostriedkov EÚ podporuje:

 • vytváranie väčšieho počtu pracovných miest a zvyšovanie ich kvality
 • rozvoj nových technológií
 • špičkový výskum
 • vysokorýchlostný prístup na internet
 • inteligentnú dopravnú a energetickú infraštruktúru
 • energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie
 • rozvoj podnikania
 • zručnosti a odbornú prípravu

Na začiatok

Nástroje vonkajšej politiky

Aby podporila rast, musí EÚ presadzovať obchodovanie na otvorených a spravodlivých globálnych trhoch, ktoré sa riadia medzinárodnými pravidlami. EÚ podporí:

 • vonkajšie aspekty rôznych vnútorných politík (napr. v oblasti energetiky, dopravy, poľnohospodárstva, výskumu a vývoja);
 • obchod a koordináciu medzinárodnej makroekonomickej politiky;
 • asertívnu a efektívnu účasť na medzinárodných fórach, ako je napr. G20, s cieľom vytvárať budúci globálny ekonomický poriadok.

EÚ chce zároveň budovať strategické vzťahy s rozvíjajúcimi sa ekonomikami s cieľom prerokovať otázky spoločného záujmu, podporovať spoluprácu v oblasti regulácie a riešiť bilaterálne otázky. Komisia v tejto súvislosti predstavila v novembri 2010 novú obchodnú stratégiu.

EÚ už rozvíja plnohodnotné partnerstvá s rozvíjajúcimi sa krajinami, ktoré majú za cieľ odstránenie chudoby, podporu rastu a splnenie rozvojových cieľov tisícročia.

Na začiatok