AA+A++Wersja do drukuMapa stronyRSSRSS

Narzędzia na rzecz wzrostu i zatrudnienia

Dwie miniaturowe flagi Unii Europejskiej © iStockphoto

Osiągnięcie celów strategii Europa 2020 wymaga efektywniejszego wykorzystania działań i instrumentów UE. Dotyczy to również przekrojowych strategii i narzędzi, takich jak:

 • jednolity rynek DeutschEnglishfrançais
 • budżet DeutschEnglishfrançaisUE (w tym regionalne fundusze społeczne, spójności i na rzecz rozwoju)
 • instrumenty polityki zewnętrznej.

Pogłębianie jednolitego rynku

Punktem wyjścia dla wyższego wzrostu gospodarczego i powstania nowych miejsc pracy są zdrowe, ściśle powiązane ze sobą rynki sprzyjające konkurencji i dostępne dla konsumentów, a dzięki temu stymulujące przedsiębiorczość i innowacyjność.

Do pokonania pozostaje jednak kilka przeszkód:

 • ograniczenia w działalności transgranicznej,
 • zbyt mało połączeń między sieciami,
 • nierówny poziom egzekwowania przepisów jednolitego rynku,
 • zawiłości prawne związane ze współistnieniem 27 różnych zestawów przepisów regulujących niektóre transakcje.

Konieczne jest również polepszenie dostępu do rynku wewnętrznego dla małych firm oraz wspieranie przedsiębiorczości poprzez:

 • uproszczenie przepisów prawa spółek (procedur upadłościowych, statusu spółki prywatnej itd.),
 • umożliwienie przedsiębiorcom, którzy ogłosili bankructwo, ponownego otwarcia działalności.

Należy zwiększyć zaufanie indywidualnych konsumentów do bezpieczeństwa zakupu towarów i usług w innych krajach UE, szczególnie za pośrednictwem Internetu, oraz ułatwić im takie zakupy.

Początek strony

Inwestowanie w rozwój

Kryzys finansowy znacząco obniżył możliwości europejskich przedsiębiorstw i rządów pod względem finansowania inwestycji i projektów innowacyjnych. Aby zrealizować założenia strategii Europa 2020, UE potrzebuje:

 • otoczenia regulacyjnego, które zapewni skuteczność i bezpieczeństwo na rynkach finansowych,
 • innowacyjnych instrumentów do finansowania niezbędnych inwestycji – w tym partnerstw publiczno-prywatnych.

Komisja włączyła te priorytety długofalowego rozwoju do swoich propozycji dotyczących następnych wieloletnich ram finansowych (2014–2020) dla UE.

Obecnie ponad jedna trzecia środków z budżetu UE przeznaczana jest na Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny oraz Fundusz Spójności.

Fundusze te pozwalają ukierunkować inwestycje, tak by były one wydajne, a także by przyczyniały się do inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Cele, na jakie przeznaczane są środki finansowe UE, to:

 • lepsze i liczniejsze miejsca pracy
 • rozwój nowych technologii
 • nowatorskie badania naukowe
 • powszechny dostęp do szerokopasmowego Internetu
 • inteligentna infrastruktura transportowa i energetyczna
 • efektywne wykorzystywanie energii i odnawialne źródła energii
 • rozwój przedsiębiorczości
 • szkolenia i podnoszenie kwalifikacji.

Początek strony

Instrumenty polityki zewnętrznej

Aby stymulować wzrost gospodarczy, UE musi – uwzględniając międzynarodowe regulacje – wspierać handel na otwartych i sprawiedliwych rynkach na całym świecie. Będzie ona zwracać szczególną uwagę na:

 • zewnętrzne aspekty poszczególnych obszarów polityki wewnętrznej (takich jak energetyka, transport, rolnictwo czy badania i rozwój),
 • koordynację handlu i międzynarodowej polityki makroekonomicznej,
 • zdecydowany i efektywny udział w forach międzynarodowych, takich jak G20, i wywieranie wpływu na kształtowanie przyszłego porządku gospodarczego na świecie.

UE zamierza również budować strategiczne stosunki z krajami o szybko rozwijającej się gospodarce, aby móc razem omawiać zagadnienia stanowiące przedmiot wspólnego zainteresowania, wspierać współpracę w zakresie regulacji i innych kwestii oraz rozwiązywać problemy dwustronne. Dlatego też w listopadzie 2010 r. Komisja przedstawiła nową strategię handlową.

UE udało się już wypracować faktyczne partnerstwo z krajami rozwijającymi się, którego założenia obejmują walkę z ubóstwem, wspieranie wzrostu gospodarczego i realizację milenijnych celów rozwoju.

Początek strony