AA+A++Izdrukas versijaVietnes plānsRSSRSS

Citi izaugsmes un nodarbinātības instrumenti

Divi mazi Eiropas Savienības karodziņi © iStockphoto

Efektīvāk jāīsteno ES politika visās jomās un tās instrumenti, lai sasniegtu "Eiropas 2020" mērķus. Tas attiecas arī uz starpnozaru politikas jomām un instrumentiem, kas sevi jau apliecinājuši, piemēram:

 • vienotais tirgus DeutschEnglishfrançais,
 • ES budžets DeutschEnglishfrançais(ieskaitot Reģionālās attīstības fondu, Sociālo fondu un Kohēzijas fondu),
 • ārpolitikas instrumenti.

Vienotā tirgus padziļināšana

Izaugsmei un darbavietu radīšanai ir vajadzīgs stabils tirgus, kur dažādās jomas ir savstarpēji saistītas, bet konkurence un piekļuve patērētājiem stimulē uzņēmējdarbību un inovāciju.

Tomēr vēl jānovērš vairāki šķēršļi:

 • problēmas, kas traucē izvērst pārrobežu darbību,
 • nepietiekami savienoti tīkli,
 • atšķirīgi īstenoti vienotā tirgus darbības noteikumi,
 • sarežģīta juridiskā sistēma, kurā dažus darījumus var regulēt līdz pat 27 dažādiem noteikumu kopumiem.

Vēl jāturpina darbs, lai uzlabotu mazo uzņēmumu piekļuvi vienotajam tirgum un veicinātu uzņēmējdarbību, izmantojot, piemēram, šādas metodes:

 • vienkāršojot uzņēmējdarbības tiesības (maksātnespējas procedūras, privāto uzņēmumu juridisko formu utt.),
 • dodot uzņēmējiem iespēju pēc bankrota atsākt darbību.

Jāatvieglo patērētāju iespējas iegādāties preces un pakalpojumus no citām ES dalībvalstīm, jānostiprina viņu paļāvība iesaistīties šādos darījumos, sevišķi internetā.

Lapas sākums

Ieguldījumi izaugsmē

Finanšu krīze ļoti ietekmēja Eiropas uzņēmumu un valdību spēju finansēt ieguldījumu un inovācijas projektus. Lai sasniegtu "Eiropas 2020" mērķus, Eiropas Savienībai ir vajadzīgs:

 • tiesiskais regulējums, kas nodrošina efektīvu un drošu finanšu tirgus darbību,
 • inovatīvi instrumenti, lai finansētu nepieciešamos ieguldījumus, tostarp publiskā un privātā sektora partnerības.

Šīs ilgtermiņa izaugsmes prioritātes tiks iekļautas Komisijas priekšlikumos par nākamo ES daudzgadu finanšu plānu (2014-2020).

Pašlaik Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda pārziņā ir vairāk nekā trešdaļa ES kopbudžeta.

Šie instrumenti palīdz nodrošināt lietderīgu naudas investēšanu, lai atbalstītu gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi.

ES finansējums palīdz atbalstīt daudz ko —

 • vairāk labāku darbavietu,
 • jaunu tehnoloģiju izstrādi,
 • visprogresīvākos pētījumus,
 • ātrgaitas interneta pieejamību,
 • viedu transporta un enerģētikas infrastruktūru,
 • energoefektivitāti un atjaunojamu enerģijas avotu izmantošanu,
 • uzņēmējdarbības attīstību,
 • kvalifikācijas paaugstināšanu un mācības.

Lapas sākums

Ārpolitikas instrumenti

Lai nostiprinātu izaugsmi, ES jāgādā, lai starptautiskie tirgi visā pasaulē būtu atvērti un tirdzniecība, kuru regulētu vienots starptautisku noteikumu kopums, noritētu godprātīgi. ES pievērsīsies:

 • dažādu iekšējo politikas jomu (piemēram, enerģētikas, transporta, lauksaimniecības, pētniecības un attīstības) ārējiem aspektiem,
 • tirdzniecībai un starptautiskās makroekonomikas politikas koordinēšanai,
 • aktīvai un pārliecinošai dalībai starptautiskajos forumos (tādos kā G20), lai palīdzētu veidot turpmāko pasaules ekonomikas sistēmu.

ES vēlas arī veidot stratēģiskas partnerattiecības ar valstīm, kurās norit strauja ekonomikas izaugsme. Šādā modelī varēs apspriest kopīgas problēmas, sekmēt sadarbību regulējuma lietās un citās jomās, kā arī risināt divpusējus jautājumus. Šajā saistībā Komisija 2010. gada novembrī nāca klajā ar jaunu tirdzniecības stratēģiju.

ES jau tagad ir iesaistījusies partnerībā ar jaunattīstības valstīm, lai izskaustu nabadzību, veicinātu izaugsmi un sasniegtu tūkstošgades attīstības mērķus.

Lapas sākums