AA+A++Tulostettava versioSivustokarttaRSSRSS

Muut kasvua ja työllisyyttä edistävät välineet

Kaksi EU:n pienoislippua © iStockphoto

EU:n kaikkia politiikkoja ja välineitä on käytettävä tehokkaammin Eurooppa 2020 -tavoitteiden saavuttamiseksi. Tähän soveltuvia horisontaalisia politiikkoja ja välineitä ovat esimerkiksi

 • sisämarkkinat DeutschEnglishfrançais
 • EU:n talousarvio DeutschEnglishfrançais(mukaan lukien aluekehitys-, sosiaali- ja koheesiorahastot)
 • ulkopolitiikka.

Sisämarkkinoiden tehostaminen

Kasvu ja työpaikkojen luominen perustuvat toimiviin ja verkottuneisiin markkinoihin, joilla kilpailu ja kuluttajien mahdollisuudet hankkia tuotteita vauhdittavat kasvua ja innovointia.

Toimivien sisämarkkinoiden tiellä on kuitenkin vielä useita esteitä:

 • valtioiden rajat ylittävän toiminnan pullonkaulat
 • riittämätön verkottuminen
 • sisämarkkinasääntöjen epätasainen täytäntöönpano
 • oikeudellinen monimutkaisuus, jossa joillekin toiminnoille on jopa 27 eri säännöstöä.

Tarvitaan myös ponnisteluja, jotta pk-yritykset pääsisivät paremmin sisämarkkinoille, ja jotta yrittäjyyttä voitaisiin edistää esimerkiksi

 • yksinkertaistamalla yrityslainsäädäntöä (konkurssimenettelyjä, yksityisen eurooppayhtiön sääntöjä jne.)
 • antamalla yrittäjille mahdollisuus uuden liiketoiminnan perustamiseen konkurssin jälkeen.

Kuluttajien on voitava ostaa helpommin ja turvallisemmin tavaroita ja palveluja muista EU-maista. Erityisesti tämä koskee verkkokauppaa.

Sivun alkuun

Investoiminen kasvuun

Finanssikriisi on vaikuttanut merkittävästi eurooppalaisen yksityisen ja julkisen sektorin mahdollisuuksiin rahoittaa investointeja ja innovaatiohankkeita. Eurooppa 2020 -tavoitteiden saavuttaminen edellyttää EU:lta

 • sääntely-ympäristöä, joka varmistaa toimivat ja turvalliset rahoitusmarkkinat
 • innovatiivisia välineitä tarvittavien investointien rahoittamiseksi (kuten julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia).

Komissio sisällyttää nämä kestävän kasvun kulmakivet seuraavaa monivuotista rahoituskehystä (2014–2020) koskeviin ehdotuksiinsa.

Tällä hetkellä Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto ja koheesiorahasto muodostavat yhdessä yli kolmanneksen EU:n kokonaistalousarviosta.

Näillä välineillä varmistetaan, että varat investoidaan tuloksellisesti älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun tueksi.

EU-rahoituksen kohteita ovat esimerkiksi:

 • työpaikkojen määrän ja laadun lisääminen
 • uuden teknologian kehittäminen
 • huippututkimus
 • nopeat internetyhteydet
 • älykkäät liikenne- ja energiainfrastruktuurit
 • energiatehokkuus ja uusiutuvat energialähteet
 • yritystoiminnan kehittäminen
 • osaaminen ja koulutus

Sivun alkuun

Ulkopolitiikan välineet

EU:n on talouden kasvua vauhdittaakseen edistettävä avoimia ja oikeudenmukaisia kansainvälisiä markkinoita ja niiden yhteisiä maailmanlaajuisia sääntöjä. Se aikoo

 • korostaa unionin eri sisäpolitiikkojen (esim. energia, liikenne, maatalous, tutkimus) ulkoisia näkökohtia
 • tehostaa kauppapolitiikan ja kansainvälisen makrotalouspolitiikan koordinointia
 • osallistua näkyvästi kansainvälisiin foorumeihin, kuten G20-ryhmän toimintaan, voidakseen vaikuttaa maailman tulevan talousjärjestyksen muovaamiseen.

EU haluaa myös luoda strategisia suhteita voimakkaasti kasvaviin talouksiin voidakseen keskustella yhteisistä haasteista, edistääkseen yhteistyötä esimerkiksi sääntelyasioissa ja ratkaistakseen kahdenvälisiä ongelmia. Komissio esitteli tähän liittyen uuden kauppastrategian marraskuussa 2010.

EU on jo jonkin aikaa kehittänyt aitoa kumppanuutta kehitysmaiden kanssa köyhyyden poistamiseksi, kasvun edistämiseksi ja YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi.

Sivun alkuun