AA+A++TrükiversioonSaidi skeemRSSRSS

Muud vahendid majanduskasvu ja töökohtade loomiseks

Kaks väikest Euroopa Liidu lippu © iStockphoto

Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamiseks tuleb kogu ELi poliitikat ja instrumente tõhusamalt kasutada. Selleks on üksteisega seotud poliitikavaldkonnad ja vahendid, nagu:

 • ühtne turg DeutschEnglishfrançais
 • ELi eelarve DeutschEnglishfrançais(mis hõlmab ka regionaalarengut, sotsiaal- ja ühtekuuluvusfonde)
 • välispoliitika vahendid.

Ühtse turu süvendamine

Majanduskasv ja töökohtade loomine sõltuvad toimivate ja hästi ühendatud turgude olemasolust, kus konkurents ja tarbijate juurdepääs ergutavad ettevõtlust ja innovatsiooni.

Tegeleda tuleb aga siiski mitmete tõketega:

 • nn pudelikaelad piiriülese tegevuse puhul;
 • ebapiisavalt ühendatud võrgustikud;
 • ühtse turu eeskirjade ebaühtlane jõustamine;
 • õiguslik keerukus, mis mõne tehingu puhul tuleneb kuni 27 erinevast eeskirjast.

Samuti on vaja teha tööd, et parandada väikeste ettevõtete juurdepääsu ühtsele turule ning arendada ettevõtlust,

 • lihtsustades äriühinguõigust (pankrotimenetlused, eraühingu põhikiri jne)
 • võimaldades ettevõtjatel alustada pärast ebaõnnestumist uuesti äritegevusega.

Üksiktarbijatel peaks olema võimalus osta kaupu ja teenuseid teistest ELi liikmesriikidest (Interneti vahendusel) rahuliku südame ning kindlusega.

Üles

Investeerimine majanduskasvu

Finantskriis jättis sügava jälje Euroopa ettevõtjate ja valitsuste suutlikkusele rahastada investeerimis- ja innovatsiooniprojekte. Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamiseks vajab EL:

 • reguleerivat keskkonda, mis tagab tõhusad ja turvalised finantsturud;
 • innovatiivseid instrumente vajalike investeeringute tegemiseks – sealhulgas era- ja avalik-õiguslikud partnerlused.

Neid pikaajalisi majanduskasvu prioriteete võetakse arvesse komisjoni ettepanekus, mis hõlmab ELi järgmist mitmeaastast finantsraamistikku (2014–2020).

Praegu moodustavad Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa Sotsiaalfond ja Ühtekuuluvusfond kokku üle kolmandiku ELi üldeelarvest.

Need vahendid aitavad tagada raha tõhusa investeerimise aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu toetamiseks.

ELi vahendid aitavad toetada järgmist:

 • arvukamad ja paremad töökohad;
 • uute tehnoloogiate väljaarendamine;
 • eesrindlikud teadusuuringud;
 • kiire internetiühendus;
 • arukas transpordi ja energia infrastruktuur;
 • tõhus energiakasutus ja taastuvad energiaallikad;
 • ettevõtete areng;
 • oskused ja koolitus.

Üles

Välispoliitika vahendid

Majanduskasvu soodustamiseks peab EL julgustama kauplemist avatud ja õiglastel turgudel kogu maailmas, millel on eeskirjapõhine rahvusvaheline raamistik. EL edendab:

 • välistegevust, mis tuleneb sisepoliitikast (nt energeetika, transport, põllumajandus, teadus- ja arendustegevus);
 • kaubanduse ja rahvusvahelise makromajanduspoliitika koordineerimist;
 • jõulisemat ja tõhusamat osalemist rahvusvahelistel foorumitel (nt G20), et kujundada tulevast ülemaailmset majanduskorraldust.

Samuti soovib EL sõlmida strateegilisi sidemeid areneva majandusega riikidega, et arutleda ühiste küsimuste teemal, edendada koostööd reguleerimise alal ja muudes valdkondades ning lahendada kahepoolseid probleeme. Kõnealuses kontekstis esitles komisjon 2010. aasta novembris uut kaubandusstrateegiat.

EL on juba välja töötamas tõelist partnerlust arenguriikidega, et aidata kõrvaldada vaesust, edendada majanduskasvu ning aidata saavutada aastatuhande arengueesmärke.

Üles