Άλλα εργαλεία για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Δύο σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μικρογραφία © iStockphoto

Για να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής "Ευρώπη 2020", η ΕΕ πρέπει να αξιοποιήσει αποτελεσματικότερα το σύνολο των πολιτικών και μηχανισμών που διαθέτει, μεταξύ άλλων διατομεακές πολιτικές και μηχανισμούς, όπως:

Εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς

Για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, απαιτούνται εύρωστες και διασυνδεδεμένες αγορές, στις οποίες ο ανταγωνισμός και η πρόσβαση των καταναλωτών θα τονώνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα και την καινοτομία.

Υπάρχουν όμως ακόμη πολλά εμπόδια που πρέπει να εξαλειφθούν:

 • εμπόδια στη διασυνοριακή δραστηριότητα
 • ανεπαρκής διασύνδεση δικτύων
 • άνιση εφαρμογή των κανόνων της ενιαίας αγοράς
 • νομοθετική πολυπλοκότητα δεδομένου ότι για μερικές πράξεις υπάρχουν έως και 27 διαφορετικά κανονιστικά πλαίσια.

Είναι, επίσης, αναγκαίο να βελτιωθεί η πρόσβαση στην ενιαία αγορά για τις μικρές επιχειρήσεις και να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα, μεταξύ άλλων:

 • απλουστεύοντας το εταιρικό δίκαιο (διαδικασίες πτώχευσης, καταστατικό ιδιωτικής εταιρείας, κ.λπ.)
 • δίνοντας σε επιχειρηματίες την ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα.

Οι καταναλωτές πρέπει να είναι σε θέση να αγοράζουν αγαθά και υπηρεσίες από άλλες χώρες της ΕΕ, ιδίως μέσω του Διαδικτύου, ευκολότερα και με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη.

Αρχή σελίδας

Επένδυση στην ανάπτυξη

Η χρηματοπιστωτική κρίση επηρέασε σημαντικά την ικανότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και κυβερνήσεων να χρηματοδοτούν επενδυτικά και καινοτόμα σχέδια. Για να επιτύχει τους στόχους της στρατηγικής "Ευρώπη 2020", η ΕΕ χρειάζεται:

 • ένα κανονιστικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των χρηματοπιστωτικών αγορών
 • καινοτόμα μέσα για τη χρηματοδότηση των απαιτούμενων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.

Αυτές οι μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές προτεραιότητες έχουν περιληφθεί στις προτάσεις της Επιτροπής για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ (2014-2020).

Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής αντιπροσωπεύουν από κοινού πάνω από το ένα τρίτο του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ.

Τα εργαλεία αυτά συμβάλλουν στην αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων για τη στήριξη της έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

Η χρηματοδότηση της ΕΕ παρέχει στήριξη για:

 • Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας
 • Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών
 • Έρευνα αιχμής
 • Πρόσβαση σε Διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας
 • Έξυπνες υποδομές μεταφορών και ενέργειας
 • Ενεργειακή απόδοση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 • Επιχειρηματική ανάπτυξη
 • Δεξιότητες και επιμόρφωση

Αρχή σελίδας

Μέσα εξωτερικής πολιτικής

Για να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη, η ΕΕ πρέπει να ενθαρρύνει τις εμπορικές συναλλαγές σε ανοικτές και ανταγωνιστικές παγκόσμιες αγορές που θα λειτουργούν μέσα σε ένα διεθνές κανονιστικό πλαίσιο. Για τον σκοπό αυτόν, πρέπει να δοθεί έμφαση:

 • στις εξωτερικές πτυχές διαφόρων εσωτερικών πολιτικών (π.χ. ενέργεια, μεταφορές, γεωργία, Ε&Α)
 • στον συντονισμό της εμπορικής και παγκόσμιας μακροοικονομικής πολιτικής
 • στην αποτελεσματική και δυναμική συμμετοχή σε διεθνή φόρουμ, όπως το G20, με στόχο τη διαμόρφωση της μελλοντικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης.

Η ΕΕ επιθυμεί επίσης να αναπτύξει στρατηγικές σχέσεις με τις αναδυόμενες οικονομίες με σκοπό τη συζήτηση ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος, την προώθηση της συνεργασίας σε κανονιστικά και άλλα θέματα και την επίλυση διμερών ζητημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή παρουσίασε μια νέα εμπορική στρατηγική τον Νοέμβριο του 2010.

Η ΕΕ αναπτύσσει ήδη ουσιαστική εταιρική σχέση με τις αναπτυσσόμενες χώρες για την εξάλειψη της φτώχειας, την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και την υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας.

Αρχή σελίδας