AA+A++PrintversionOversigtRSSRSS

Andre redskaber til vækst og beskæftigelse

To små EU-flag © iStockphoto

Alle EU's politikker og instrumenter skal bruges bedre, så vi når Europa 2020-målene. Der er bl.a. tale om tværgående politikker og redskaber som:

Et dybere indre marked

Vækst og jobskabelse kræver sunde og forbundne markeder, hvor konkurrence og forbrugeradgang stimulerer aktivitet og innovation.

Der er stadig en række hindringer, som skal takles:

 • flaskehalse ved grænseoverskridende virksomhed
 • utilstrækkelig sammenkobling af net
 • uensartet håndhævelse af reglerne for det indre marked
 • juridisk usikkerhed ved at have op til 27 forskellige regelsæt for visse transaktioner

Der skal også arbejdes på at forbedre små virksomheders adgang til det indre marked og at udvikle iværksætterlysten bl.a. ved at

 • forenkle selskabsretten (procedurer ved insolvens, regler for private selskaber m.v.)
 • at give iværksættere mulighed for at begynde igen efter at være gået ned med en virksomhed.

De enkelte forbrugere bør kunne købe varer og tjenesteydelser fra andre EU-lande lettere og med en højere grad af sikkerhed, især online.

Sidens top

Investering i vækst

Den finansielle krise har i høj grad påvirket erhvervslivets og de europæiske regeringers mulighed for at finansiere investeringer og innovationsprojekter. For at kunne nå målene i Europa 2020-strategien har EU brug for:

 • et reguleringssystem, der garanterer effektive og sikre finansmarkeder
 • innovative værktøjer til finansiering af de nødvendige investeringer – også i samarbejde mellem det offentlige og det private.

Disse langsigtede vækstprioriteter indgår i Kommissionens forslag til EU's næste flerårige finansrammer (2014-2020).

I øjeblikket tegner Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden sig tilsammen for over en tredjedel af EU's samlede budget.

Disse værktøjer er med til at sikre, at pengene investeres rigtigt og giver intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.

EU's støtte er med til at fremme:

 • flere og bedre job
 • udvikling af nye teknologier
 • frontlinjeforskning
 • adgang til højhastighedsinternet
 • intelligent transport- og energiinfrastruktur
 • energieffektivitet og vedvarende energi
 • erhvervsudvikling
 • uddannelse og kompetenceudvikling

Sidens top

Eksterne politiske værktøjer

For at skabe mere vækst skal EU tilskynde til handel på åbne, fair markeder i hele verden inden for internationale rammer, der er baseret på faste regler. EU vil arbejde for:

 • de eksterne aspekter af forskellige interne politikker (f.eks. energi, transport, landbrug, forskning og udvikling)
 • koordinering af handel og den internationale makroøkonomiske politik
 • aktiv og effektiv deltagelse i internationale forsamlinger, f.eks. G20, for at udforme fremtidens økonomiske verdensorden.

EU ønsker også at opbygge strategiske forbindelser med vækstøkonomier for at drøfte emner af fælles interesse, styrke samarbejdet om regulering og andre spørgsmål samt løse bilaterale problemer. I den forbindelse fremlagde Kommissionen en ny handelsstrategi i november 2010.

EU er allerede ved at udvikle et ægte partnerskab med udviklingslandene, så vi kan få udryddet fattigdommen, fremme væksten og opfylde milleniumudviklingsmålene.

Sidens top