AA+A++Verze pro tiskMapa stránekRSSRSS

Další nástroje pro růst a zaměstnanost

Dvě vlaječky Evropské unie © iStockphoto

Evropská unie může splnit cíle strategie Evropa 2020, pokud bude účinnějším způsobem využívat nástroje a politiky, které má k dispozici. Jedná se především o:

 • jednotný trh DeutschEnglishfrançais
 • rozpočet DeutschEnglishfrançaisEU (včetně fondu pro regionální rozvoj, sociálního fondu a fondu soudržnosti)
 • nástroje vnější politiky

Upevnění jednotného trhu

Hospodářský růst a tvorba pracovních míst jsou závislé na dobře prosperujících a propojených trzích, na nichž konkurenční prostředí a spotřebitelé stimulují podnikání a inovace.

Na jednotném trhu ještě zbývá odstranit několik překážek:

 • úskalí, která ztěžují přeshraniční činnost
 • nedostatečné propojení sítí
 • nerovnoměrné vymáhání pravidel jednotného trhu
 • složitost právních předpisů, kdy některé činnosti upravuje až 27 různých pravidel

Nutné je zlepšit i přístup malých podniků na jednotný trh a rozvíjet podnikání. K tomu přispěje:

 • zjednodušení práva společností (konkurzní řízení, statut evropské soukromé společnosti, apod.)
 • vytvoření podmínek pro podnikatele, kteří se dostali do konkurzu, aby mohli začít znovu

Spotřebitelé by měli mít možnost nakupovat zboží a služby z kterékoli země EU bez omezení a strachu z případných potíží s dodavatelem, zejména v případě internetového nákupu.

Začátek stránky

Investice do hospodářského růstu

Finanční krize má značný dopad na schopnost evropských podniků a vlád financovat investiční a inovativní projekty. Jestliže chce EU splnit cíle strategie Evropa 2020, pak potřebuje:

 • právní prostředí, které zajistí účinnost a spolehlivost finančních trhů
 • moderní nástroje pro zajištění nezbytných investic, včetně partnerství soukromého a veřejného sektoru (PPP)

Tyto dlouhodobé priority v oblasti růstu se odrazily i v návrzích Komise týkajících se příštího víceletého finančního rámce EU (2014–2020).

Dnes tvoří Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond a Fond soudržnosti více než jednu třetinu celkového rozpočtu EU.

Díky těmto nástrojům jsou peněžní prostředky investovány účelně, což vytváří podmínky pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění.

Finanční prostředky z EU pomáhají plnit tyto cíle:

 • nová pracovní místa ve vyšším počtu a kvalitě
 • vývoj nových technologií
 • špičkový výzkum
 • dostupnost vysokorychlostního internetu
 • chytré dopravní a energetické infrastruktury
 • energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie
 • rozvoj podnikání
 • dovednosti a odborné vzdělávání

Začátek stránky

Nástroje vnější politiky

Pokud chce EU skutečně stimulovat růst, musí se zasadit o to, aby byly mezinárodní trhy otevřené a nabízely rovné podmínky všem a aby obchodní vztahy byly upraveny mezinárodním právním rámcem. Za tímto účelem hodlá podporovat:

 • vnější aspekty různých vnitřních politik (např. energetika, doprava, zemědělství, výzkum a vývoj).
 • koordinaci obchodních a mezinárodních politik z makroekonomického hlediska
 • rozhodnou a efektivní účast na mezinárodních setkáních (např. na schůzkách skupiny G20), na nichž se řeší podoba nového řádu světového hospodářství

EU chce rovněž navázat strategické vztahy s rozvíjejícími se ekonomikami, v jejichž rámci by bylo možné diskutovat o otázkách společného zájmu, posilovat spolupráci, zejména v právní oblasti, a řešit bilaterální otázky. Komise v této souvislosti představila v listopadu 2010 novou obchodní strategii.

Již dnes Evropská unie vytváří skutečné partnerství s rozvojovými zeměmi, jehož prostřednictvím pomáhá zmírňovat chudobu, podporuje růst a naplňuje rozvojové cíle tisíciletí.

Začátek stránky