Други инструменти за растеж и заетост

Две знаменца на Европейския съюз © iStockphoto

За да бъдат постигнати целите на „Европа 2020“, трябва да се използва по-ефективно пълният набор от политики и инструменти на ЕС. Сред тях са широкообхватни политики и инструменти, като например:

 • единният пазар DeutschEnglishfrançais
 • бюджетът DeutschEnglishfrançaisна ЕС (включително фондовете за регионално развитие, сближаване и социално подпомагане)
 • инструментите за външна политика.

Развитие на единния пазар

Растежът и създаването на работни места зависят от стабилни, взаимосвързани пазари, на които конкуренцията и потребителският достъп стимулират бизнеса и нововъведенията.

Все още има някои пречки, които трябва да бъдат премахнати:

 • затруднения при трансгранични дейности
 • недостатъчно взаимосвързани мрежи
 • неравномерно прилагане на правилата за единния пазар
 • правни усложнения, породени от различията в правилата за някои трансакции между различните държави

Необходимо е също така да се подобри достъпът на малките предприятия до единния пазар и да се насърчи предприемачеството чрез

 • опростяване на дружественото право (процедури при несъстоятелност, статут на частните дружества и др.)
 • даване на възможност на предприемачите да започнат нов бизнес, ако старият претърпи неуспех.

Отделните потребители трябва да могат да купуват стоки и услуги от други страни от ЕС по-лесно и с по-голямо доверие, особено онлайн.

Начало на страницата

Инвестиране в растежa

Финансовата криза оказа огромно влияние върху възможностите на европейския бизнес и правителства да финансират инвестиции и новаторски проекти. За да постигне целите на „Европа 2020“, ЕС се нуждае от:

 • нормативна уредба, която гарантира ефективни и сигурни финансови пазари
 • новаторски инструменти за финансиране на необходимите инвестиции, включително публично-частни партньорства.

Комисията включи тези дългосрочни приоритети за растеж в предложенията си за следващата многогодишна финансова рамка на ЕС за периода 2014 – 2020 г.

Понастоящем Европейският фонд за регионално развитие, Европейският социален фонд и Кохезионният фонд, взети заедно, представляват повече от една трета от общия бюджет на ЕС.

Тези инструменти помагат за гарантиране на оптимално инвестиране на средствата в подкрепа на интелигентния, устойчив и приобщаващ растеж.

С финансиране от ЕС се подпомага:

 • създаването на повече и по-добри работни места
 • развитието на нови технологии
 • провеждането на авангардни научни изследвания
 • високоскоростния интернет достъп
 • интелигентната транспортна и енергийна инфраструктура
 • енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници
 • развитието на бизнеса
 • уменията и обучението

Начало на страницата

Външна политика

За да стимулира растежа, ЕС трябва да насърчава търговията на отворени и справедливи световни пазари в рамките на система от международни правила. Съюзът ще подкрепя:

 • външните аспекти на различни вътрешни политики (напр. за енергетика, транспорт, селско стопанство, научни изследвания)
 • координацията в областта на търговията и международната макроикономическа политика
 • уверено и ефективно участие на международни форуми, като например Г-20, за оформяне на бъдещия световен икономически ред.

ЕС иска също да развие стратегически отношения с нововъзникващите икономики, да обсъжда въпроси от общ интерес, да си сътрудничи с тях по регулаторни въпроси и да разрешава двустранни въпроси. В тази връзка Комисията представи нова търговска стратегия през ноември 2010 г.

ЕС вече си сътрудничи с развиващите се страни, за да им помогне да премахнат бедността, да насърчават растежа и да изпълнят Целите на хилядолетието за развитие.

Начало на страницата