AA+A++UtskriftsversionÖversiktRSSRSS

José Manuel Barroso föreslår en bankunion

På Europeiska rådets möte i juni 2012 diskuterade EU-ländernas stats- och regeringschefer och kommissionen EU:s tillväxtsstrategi som kombinerar snabba tillväxtfrämjande insatser med en långsiktig vision för ett starkare EU.

I ett tal i Europaparlamentet före toppmötet sammanfattade kommissionens ordförande José Manuel Barroso EU:s snabba insatser mot krisen och framtidssatsningen.

Tillväxt

Kommissionens budskap inför Europeiska rådets junimöte är tydligt: tillväxten kan bara ta fart igen genom en kombination av sunda offentliga finanser, långtgående strukturreformer och riktade investeringar.

Europeiska rådet bör enas om ett tillväxtinitiativ med tre huvudpunkter:

  1. Anslagen från strukturfonden ska omfördelas och inriktas på tillväxt och konkurrenskraft.
  2. Investeringarna på EU-nivå ska öka genom projektobligationer och ett tillskott till Europeiska investeringsbankens utlåning.
  3. Den inre marknadens potential ska förverkligas.

Starkare ekonomisk styrning

De landsspecifika rekommendationer som antogs den 30 maj är ett exempel på hur den europeiska planeringsterminen fungerar i praktiken.

Vi har tagit den finanspolitiska och ekonomiska temperaturen i vart och ett av de 27 medlemsländerna. Vi har sedan föreslagit en behandling av de kartlagda riskerna och obalanserna.

Kommissionen uppmanar Europeiska rådet att godkänna rekommendationerna utan att falla för frestelsen att urvattna dem.

EU:s budget

Om vi alla är ense om att det för tillväxtens skull är nödvändigt med riktade offentliga investeringar för att komplettera strukturreformerna, så måste detta återspeglas i EU:s budget.

Ett snabbt antagande av EU:s långtidsbudget sänder en tydlig signal om att EU är redo att investera i framtiden, att vi tar tillväxten på allvar.

EU:s budget är INTE en budget för ”Bryssel”, dvs. för EU:s institutioner och strukturer. Det är pengar som ska gå till EU:s regioner, städer, studenter, småföretag, forskare och många andra.

Konsolidering av Ekonomiska och monetära unionen

En bankunion

Det är nu dags för fördjupad integration i euroområdet och EU som helhet.

Finansiell integration är ett område där det går att göra stora framsteg snabbt, också utan fördragsändringar. Både allmänheten och investerarna skulle dra nytta av bättre skydd och större förtroende för marknaderna.

Därför verkar en bankunion vara en självklar prioritering.

José Manuel Barroso lyfter fram två viktiga initiativ:

  1. Ett snabbt antagande av redan lagda förslag, t.ex. gemensamma regler för avveckling av banker.
  2. Enighet om viktiga förslag som kommissionen ska lägga fram under hösten, t.ex. enhetlig tillsyn av banker och en gemensam insättningsgaranti.

Läs en sammanfattning av genomförda åtgärder och planerade förslag

En finanspolitisk union

Det går bara att utnyttja alla fördelar med en fördjupad ekonomisk och monetär union och en bankunion, om vi också bildar en finanspolitisk union.

Det här måste göras:

  1. Vi måste bygga vidare på den effektiva samordningen av finanspolitiken och den ekonomiska politiken inom planeringsterminen – tvåförslagspaketet bör t.ex. antas så snabbt som möjligt.
  2. Vi måste finslipa den finansiella brandväggen – Europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen, Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten English och efterföljaren, Europeiska stabilitetsmekanismen.

Vi ska inleda en verklig diskussion om hur man gemensamt kan utfärda lån och dela på statsskuld i form av stabilitetsobligationer (läs mer i kommissionens grönbok English).

En politisk union

En tätare ekonomisk och monetär union kräver ett större ansvarstagande och mer legitimitet. Historiska beslut måste förberedas väl och folket måste delta i debatten.