AA+A++Verzia na tlačMapa lokalityRSSRSS

Predseda Barroso navrhuje bankovú úniu

Na zasadnutí Európskej rady v júni 2012 prediskutovali čelní predstavitelia štátov a vlád a Európskej komisie stratégiu EÚ pre rast, ktorá kombinuje okamžité opatrenia na naštartovanie hospodárstva a dlhodobú víziu posilnenia Európskej únie.

Predseda EK José Manuel Barroso vo svojom prejave pred Európskym parlamentom zhrnul hlavné elementy stratégie, ktorou EÚ reagovala na krízu, a opatrenia pre budúci rast.

Rast

Správa, ktorú Európska komisia vyslala pred júnovým zasadnutím Európskej rady, je jasná: rast je možné dosiahnuť len kombináciou zdravých verejných financií, hĺbkových štrukturálnych reforiem a cielených investícií.

Európska rada by mala schváliť iniciatívu pre rast, ktorej súčasťou sú tieto tri prvky:

  1. preprogramovanie štrukturálnych fondov tak, aby boli cielené na rast a konkurencieschopnosť
  2. navýšenie objemu investícií na európskej úrovni prostredníctvom zvýšenej úverovej kapacity EIB a projektových dlhopisov;
  3. úplné využitie potenciálu jednotného trhu.

Účinnejšie hospodárske riadenie

Druhé odporúčania pre jednotlivé krajiny prijaté 30. mája sú praktickým príkladom politiky európskeho semestra.

Ide o preskúmanie stavu rozpočtu a hospodárskej situácie v každom z 27 členských štátov, a takisto stavu uplatňovania navrhnutých opatrení pre zistené rizikové faktory a nerovnováhy.

Komisia vyzvala Európsku radu, aby presvedčivo podporila odporúčania pre jednotlivé krajiny a nepokúšala sa o ich zmiernenie.

Rozpočet EÚ

Ak všetci súhlasia s tým, že na dosiahnutie rastu je potrebné, aby sa štrukturálne reformy doplnili cielenými investíciami, je potrebné to zohľadniť v rozpočte Európskej únie.

Rýchle schválenie viacročného finančného rámca by vyslalo jasný signál, že Európa je pripravená investovať do našej budúcnosti a že to s rastom myslíme skutočne vážne.

Rozpočet Európskej únie NIE je rozpočtom pre „Brusel“, pre štruktúry alebo inštitúcie EÚ. Sú to peniaze pre európske regióny, mestá, študentov, MSP, vedcov a ďalších.

Prehlbovanie hospodárskej a menovej únie

Banková únia

V súčasnosti sa črtajú priaznivé okolnosti na hlbšiu integráciu v eurozóne a takisto v Európskej únii ako celku.

Integrácia vo finančnej sfére je oblasťou, kde je možné dosiahnuť rýchly pokrok aj bez zmien základnej zmluvy s významným pozitívnym dosahom na občanov a investorov z hľadiska ochrany a dôvery na trhu.

Z tohto dôvodu sa banková únia ukazuje ako prirodzená priorita.

Podľa predsedu Barrosa je potrebné uskutočniť dva významné kroky:

  1. urýchlene schváliť už predložené návrhy, ako sú návrh jednotného súboru pravidiel a návrh na riešenie problémov bánk;
  2. dosiahnuť dohodu o kľúčových návrhoch, ktoré Komisia pripraví do jesene, vrátane napríklad návrhu o integrovanejšom bankovom dohľade alebo o spoločnom systéme ochrany vkladov.

Prečítajte si zhrnutie doterajších krokov a opatrení plánovaných v blízkej budúcnosti.

Fiškálna únia

Na to, aby sa naplno podarilo využiť výhody prehĺbenia hospodárskej a menovej únie a vytvorenia bankovej únie, je potrebné rozvinúť fiškálnu úniu.

Aké kroky sú potrebné v tomto smere:

  1. prostredníctvom európskeho semestra a rýchleho schválenia dvojice nariadení (tzv. two pack), ktorými sa má posilniť hospodársky a rozpočtový dohľad v rámci eurozóny, vybudovať efektívnu koordináciu fiškálnych a hospodárskych politík;
  2. zdokonaliť záchranné finančné poistky – EFSM (Európsky finančný stabilizačný mechanizmus), ENFS English (Európsky nástroj finančnej stability) a jeho nástupcu ESM (Európsky mechanizmus pre stabilitu).

Rozprúdiť debatu o spoločnej emisii stabilizačných dlhopisov a o vzájomnom previazaní vnútroštátnych dlhov touto formou (pozri zelenú knihu Komisie English)

Politická únia

Posilnená hospodárska a menová únia si vyžaduje väčšiu mieru zodpovednosti a demokratickej legitimity. Je potrebné sa pripraviť na významné rozhodnutia a takisto je potrebné do diskusie zapojiť všetkých občanov.