AA+A++Tulostettava versioSivustokarttaRSSRSS

Puheenjohtaja Barroson esitys pankkiunionin perustamisesta

Eurooppa-neuvoston kokouksessa kesäkuussa 2012 EU-maiden johtajat ja Euroopan komissio käsittelivät EU:n kasvustrategiaa, joka sisältää sekä välittömästi toteutettavia talouden elvytystoimia että vision pitkän aikavälin toimista EU:n vahvistamiseksi.

Euroopan parlamentissa pitämässään puheessa komission puheenjohtaja José Manuel Barroso esitteli EU:n kriisi- ja kasvutoimet pääkohdittain.

Kasvu

Ennen kesäkuun huippukokousta komission viesti oli selvä: kasvu edellyttää aina sekä tervettä julkista taloutta, perusteellisia rakenneuudistuksia että kohdennettuja investointeja.

Eurooppa-neuvostossa oli määrä sopia kasvualoitteesta, jonka avulla

  1. kohdennetaan rakennerahasto-ohjelmia kasvun ja kilpailukyvyn tukemiseen
  2. lisätään investointeja EU:n tasolla vahvistamalla Euroopan investointipankin lainanantokykyä ja toteutetaan hankejoukkolainoja koskeva aloite
  3. hyödynnetään sisämarkkinoiden tarjoamat mahdollisuudet.

Tehokkaampi talouden ohjausjärjestelmä

Vuoden 2012 talouspoliittisen EU-ohjausjakson puitteissa hyväksyttiin maakohtaiset suositukset 30. toukokuuta.

Suosituksia varten kunkin EU-maan julkisen talouden tilanne analysoidaan perusteellisesti. Suosituksissa esitetään toimia, joilla voidaan puuttua riskitekijöihin ja korjata mahdollista epätasapainoa.

Komissio toivoi Eurooppa-neuvoston hyväksyvän suositukset niitä vesittämättä.

EU:n talousarvio ja rahoituskehys

Jos kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että talouskasvun aikaansaamiseksi rakenneuudistuksia on täydennettävä kohdennetuilla julkisilla investoinneilla, tämän tulisi näkyä myös EU:n talousarviossa.

EU:n monivuotinen rahoituskehys on syytä hyväksyä viipymättä. Näin EU voi osoittaa haluavansa investoida tulevaisuuteen ja pyrkivänsä tosissaan edistämään kasvua.

EU:n talousarvio ei ole mikään "Brysselin herrojen", EU-byrokraattien ja -toimielinten budjetti. Se on rahaa, jolla tuetaan esimerkiksi EU:n alueita, kaupunkeja, kuntia, opiskelijoita, pienyrityksiä ja tutkijoita.

Talous- ja rahaliiton vahvistaminen

Pankkiunioni

Nykytilanteessa kiinnostus euroalueen ja koko EU:n integraation syventämiseen on lisääntymässä.

Nopea eteneminen olisi mahdollista esimerkiksi finanssimarkkinoilla jopa ilman perussopimusten muuttamista. Kansalaiset ja sijoittajat hyötyisivät yhdentymisestä suuresti, sillä se parantaisi sijoitussuojaa ja vahvistaisi markkinoiden luottamusta.

Tätä taustaa vasten pankkiunionin perustaminen olisi luonnollinen tavoite.

Barroso korostaa erityisesti seuraavia toimia:

  1. on hyväksyttävä nopeasti jo tehdyt ehdotukset, jotka koskevat mm. pankkitoiminnan yhteistä säännöstöä ja pankkikriisien ratkaisua
  2. on päästävä sopuun syksyllä valmistuvista komission ehdotuksista, jotka koskevat mm. pankkivalvonnan yhdentämistä ja yhteistä talletustakuujärjestelmää.

Tiivistelmä toteutetuista ja tulevista toimista

Finanssivakausunioni

Talous- ja rahaliiton tiivistämisestä ja pankkiunionin perustamisesta saadaan täysi hyöty vain kehittämällä finanssivakausunionia.

Tähän tarvitaan seuraavia toimia:

  1. tehostetaan talous- ja finanssipolitiikan koordinointia EU-ohjausjakson puitteissa ja hyväksytään ripeästi euroalueen valvonnan tiukentamista koskeva lainsäädäntöpaketti
  2. parannetaan rahoitusvakauden "turvaverkkoja", joita ovat Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi, Euroopan rahoitusvakausväline English ja sen seuraaja Euroopan vakausmekanismi.

Lisäksi on pohdittava vakavasti yhteistä velkakirjojen liikkeeseenlaskua ja valtioiden velkavastuun jakamista ns. vakausjoukkolainojen muodossa (ks. komission vihreä kirja English).

Poliittinen unioni

Talous- ja rahaliiton syventäminen edellyttää EU:n legitimiteetin ja vastuullisuuden lisäämistä. Tarvittavat päätökset ovat historiallisen laajakantoisia, ja niistä keskusteltaessa on kuultava myös kansalaisia.