AA+A++Verze pro tiskMapa stránekRSSRSS

Předseda Barroso navrhuje vytvořit bankovní unii

Na zasedání Evropské rady, jež se konalo v červnu 2012, diskutovali představitelé členských států a Evropské komise o strategii Unie na podporu růstu, která by vedle opatření s bezprostředním účinkem na ekonomiku realizovala dlouhodobý plán posílení Evropské unie.

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso ve svém projevu v Evropském parlamentu shrnul hlavní prvky připravované strategie, jíž chce EU reagovat na krizi a dosáhnout hospodářského růstu.

Růst

Postoj, který Evropská komise před zahájením červnového zasedání Evropské rady zaujala, je jasný: hospodářského růstu lze dosáhnout pouze kombinací ozdravení veřejných financí, podstatných strukturálních reforem a účelných investic.

Evropská rada by měla schválit iniciativu na podporu růstu, která se opírá o tyto tři prvky:

  1. změnit plán využívání strukturálních fondů a orientovat je na růst a konkurenceschopnost
  2. navýšit objem investic na evropské úrovni zvýšením úvěrové kapacity EIB a prosazováním projektových dluhopisů
  3. plně využít potenciál jednotného trhu.

Silnější správa ekonomických záležitostí

V pořadí již druhá doporučení pro jednotlivé země, která byla přijata 30. května 2012, jsou ukázkou fungování politiky evropského semestru v praxi.

Jedná se o prověření rozpočtové a ekonomické situace v každém z 27 členských států. Jsou-li zjištěny rizikové faktory a zdroje nestability, dostávají státy doporučení, jak tyto problémy řešit.

Komise vyzývá Evropskou radu, aby tato doporučení pro jednotlivé země jednoznačně podpořila a odolala pokušení jejich váhu bagatelizovat.

Rozpočet EU

Budou-li všichni souhlasit s tím, že pro dosažení růstu jsou nezbytné účelné veřejné investice, které doplní strukturální reformy, bude muset být tento fakt promítnut do rozpočtu Evropské unie.

Rychlé přijetí víceletého finančního rámce by dalo okamžitý signál, že jsme v Evropě připraveni do naší budoucnosti investovat a že to s podporou růstu myslíme vážně.

Rozpočet Evropské unie není rozpočtem, z něhož se financuje „Brusel“, struktury EU nebo její instituce. Jsou to peníze, které směřují do evropských regionů a měst, na podporu studentů, malých a středních podniků, vědců a mnoha dalších.

Konsolidace hospodářské a měnové unie

Bankovní unie

Přichází čas prohlubování integrace eurozóny a Evropské unie jako celku.

Finanční integrace je jednou z oblastí, ve které lze dosáhnout rychlého pokroku, aniž by se musely měnit Smlouvy, a která by občanům a investorům přinesla větší ochranu a důvěru v trhy.

Vytvoření bankovní unie se proto zdá být přirozenou prioritou.

Předseda Barroso považuje za nutné:

  1. urychlit přijetí již projednávaných návrhů, např. jednotného kodexu a nástroje na řešení problémů bank
  2. schválit důležité návrhy, které Komise předloží na podzim tohoto roku a které se například týkají integrovanějšího bankovního dohledu nebo projektu společného pojištění vkladů.

Shrnutí již přijatých opatření a kroků, které budou podniknuty v blízké budoucnosti.

Fiskální unie

Z upevnění hospodářské a měnové unie a z vytvoření bankovní unie budeme plně těžit až po zavedení fiskální unie.

Co je nutné udělat:

  1. opřít se o efektivní koordinaci fiskálních a ekonomických politik, která probíhá v rámci evropského semestru, včetně okamžitého přijetí návrhů týkajících se správy ekonomických záležitostí (tzv. two pack).
  2. zdokonalit fungování finančních pojistek: Evropského mechanismu finanční stabilizace (EFSM), Evropského nástroje finanční stability English (EFSF) a jeho nástupce Evropského mechanismu stability (ESM)

Zahájit důležitou debatu o společné emisi a vzájemnosti dluhů jednotlivých států ve formě dluhopisů stability (viz zelená kniha Komise English).

Politická unie

Hlubší spolupráce v rámci hospodářské a měnové unie vyžaduje větší odpovědnost a legitimitu. Je nutné připravit rozhodnutí historického významu a do debaty o něm přizvat všechny občany.