Председателят Барозу предлага банков съюз

На срещата на Европейския съвет през юни 2012 г. държавните и правителствените ръководители и Европейската комисия обсъдиха стратегията на ЕС за растеж, съчетаваща незабавни мерки за стимулиране на икономиката и дългосрочна визия за по-силен Европейски съюз.

В реч пред Европейския парламент председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу обобщи основните мерки на ЕС за справяне с кризата и бъдещ растеж.

Растеж

Посланието на Европейската комисия преди заседанието на Европейския съвет е ясно: растеж може да има само при съчетаване на стабилни публични финанси, основни структурни реформи и целеви инвестиции.

Европейският съвет трябва да приеме инициатива за растеж, включваща следните три елемента:

  1. пренасочване на структурните фондове към растежа и конкурентоспособността;
  2. засилване на инвестициите на европейско равнище чрез увеличаване на кредитния капацитет на ЕИБ и чрез инициативата за облигации за проекти;
  3. оползотворяване на пълния потенциал на единния пазар.

По-добро икономическо управление

Препоръките за отделните страни, приети на 30 май, са пример за изпълнението на европейския семестър на практика.

Той включва проверка на състоянието на бюджета и икономиката във всяка една от 27-те държави членки и предложения за мерки за справяне с идентифицирани рискови фактори и неравновесия.

Комисията призовава Европейския съвет да подкрепи недвусмислено препоръките за отделните страни, без да се изкушава да ги смекчава.

Бюджет на ЕС

Ако всички са съгласни, че за растеж са нужни целеви публични инвестиции, допълващи структурните реформи, това трябва да бъде отразено в бюджета на Европейския съюз.

Бързото приемане на многогодишната финансова рамка незабавно ще даде знак, че Европа е готова да инвестира в своето бъдеще и че се отнасяме сериозно към растежа.

Бюджетът на Европейския съюз НЕ Е бюджет за „Брюксел“ или за европейските институции. Това са средства за европейските региони, градове, студенти, малки и средни предприятия, научни изследователи и много други.

Консолидиране на Икономическия и паричен съюз

Банков съюз

Волята за по-нататъшна интеграция на еврозоната и на Европейския съюз като цяло става все по-силна.

Финансовата интеграция е една от областите, в която бързо и дори без промяна на Договорите може да се постигне голям напредък, като се засили защитата и доверието в пазара на гражданите и инвеститорите.

Ето защо създаването на банков съюз е естествен приоритет.

Според председателя Барозу трябва да бъдат направени две основни стъпки:

  1. ускоряване на приемането на вече внесени предложения, като например предложенията за единен правилник и за оздравяване на банки;
  2. споразумение по ключови предложения на Комисията до есента, включително за интегриран банков надзор и за обща схема за гарантиране на депозити.

Резюме на приетите и предстоящите мерки

Фискален съюз

Пълна полза от задълбочаването на икономическия и паричен съюз и от създаването на банков съюз може да има само ако бъде развит фискален съюз.

Какво трябва да се направи:

  1. да продължи да се развива ефикасната координация на фискалните и икономическите политики чрез европейския семестър, включително чрез бързо приемане на предложенията в пакета от два акта.
  2. да се усъвършенстват финансовите механизми за защита – Европейският механизъм за финансово стабилизиране, Европейският инструмент за финансова стабилност English и неговият наследник, Европейският механизъм за стабилност.

Трябва също да започне сериозна дискусия за съвместно емитиране и взаимно покриване на държавен дълг чрез издаване на облигации за стабилност (прочетете Зелената книга на Комисията English).

Политически съюз

За задълбочаване на икономическия и паричен съюз са нужни повече отчетност и легитимност. Нужни са исторически решения, подготвени с участието на гражданите.