Uplatňovanie práva Európskej únie - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textAko presadiť svoje práva


Európsky právny poriadok poskytuje práva a stanovuje povinnosti nielen členským štátom, ale aj občanom a podnikom, na ktorých sa priamo vzťahuje množstvo pravidiel. Je integrálnou súčasťou právneho systému členských štátov, ktoré nesú prvoradú zodpovednosť za zavedenie týchto pravidiel a ich správne uplatňovanie. Preto máte právo očakávať od vnútroštátnych orgánov na celom území Európskej únie, že budú správne uplatňovať vaše európske práva.

Každý občan môže podať sťažnosť Komisii, v ktorej upozorní na opatrenia (legislatívne, regulačné alebo administratívne) alebo konanie členského štátu, ktoré sú podľa jeho názoru v rozpore s určitým ustanovením alebo zásadou práva Európskej únie. Občan nie je povinný preukázať motív svojho konania; nemusí ani dokázať, že sa ho nesplnenie povinnosti, na ktoré upozorňuje, zásadne a priamo dotýka. Na to, aby sťažnosť bola prijateľná, musí upozorňovať na porušenie práva Únie zo strany členského štátu, t. j. nemôže sa týkať súkromného sporu.

1. Podanie sťažnosti
2. Spracovanie sťažnosti
3. Vnútroštátne opravné prostriedky
4. Administratívne záruky
5. Ochrana sťažovateľa a osobných údajov
6. Sťažnosť u Európskeho ombudsmana


1. Podanie sťažnosti

Sťažnosti sa musia podávať písomne listom, faxom alebo e-mailom.

Je dôležité, aby bola sťažnosť úplná a presná. Osobitný dôraz je potrebné venovať skutočnostiam, ktoré sú predmetom sťažnosti voči členskému štátu, úkonom, ktoré ste už podnikli na akejkoľvek úrovni, a v čo najväčšej miere ustanoveniam práva Európskej únie, ktoré boli podľa vás porušené, ako aj prípadnej finančnej spoluúčasti zo strany EÚ. V lehote jedného mesiaca sa posúdi, či písomné podanie s upozornením na kroky alebo postupy uplatňované v členských štátoch, ktoré sú v rozpore s právom Európskej únie, spĺňa náležitosti sťažnosti.

Na všetku korešpondenciu adresovanú na generálny sekretariát Európskej komisie sa v zmysle pravidiel kódexu riadneho administratívneho postupu vydáva do 15 pracovných dní po jej prijatí prvé potvrdenie o prijatí. V prípade pochybnosti o charaktere korešpondencie generálny sekretariát Európskej komisie konzultuje príslušný útvar alebo útvary do 15 kalendárnych dní od jej prijatia.

Všetka korešpondencia, na ktorú by sa mohol vzťahovať postup ako v prípade sťažnosti, sa eviduje v ústrednom registri sťažností vedenom na generálnom sekretariáte Európskej komisie.

Za preskúmanie skutkových tvrdení uvedených v korešpondencii a/alebo sťažnosti sú zodpovedné generálne riaditeľstvá a útvary Európskej komisie.

V prípade, že sa viacero sťažností týka rovnakého opatrenia, môže ich Európska komisia zaregistrovať pod spoločným číslom. Na začiatok

2. Spracovanie sťažnosti

Spracovanie prípadu v rámci konania o porušení povinnosti môže pozostávať z týchto fáz:


2.1. Fáza zisťovania

Po podaní sťažnosti bude možno potrebné vyhľadať ďalšie informácie nevyhnutné na potvrdenie skutočností a právnych otázok spojených s vašou sťažnosťou.

V prípade, že Európska komisia nadviaže kontakt s orgánmi členského štátu, proti ktorému smeruje vaša sťažnosť, vaša totožnosť ostane utajená, pokiaľ Komisiu výslovne neoprávnite na jej zverejnenie.

V prípade potreby vás Komisia vyzve, aby ste doplnili ďalšie informácie.

Útvary Európskej komisie po preskúmaní skutočností so zreteľom na pravidlá a priority Európskej komisie platné pre začatie a priebeh konania o porušení povinnosti zvážia, či sa na základe vašej sťažnosti začne konanie alebo nie.

2.2. Začatie konania o porušení: formálny kontakt medzi Európskou komisiou a dotknutým členským štátom

Ak Európska komisia príde k záveru, že mohlo dôjsť k porušeniu práva Európskej únie, ktoré odôvodňuje začatie konania o porušení povinnosti, obráti sa na príslušný členský štát listom označovaným ako výzva, v ktorom ho požiada, aby v stanovenej lehote predložil svoje pripomienky.

Dotknutý členský štát musí vyjadriť svoje stanovisko k jednotlivým skutočnostiam a právnym otázkam, na ktorých Európska komisia založila svoje rozhodnutie začať konanie o porušení povinnosti.

Na základe odpovede alebo v prípade chýbajúcej odpovede členského štátu, ktorého sa sťažnosť týka, môže Európska komisia rozhodnúť, že mu pošle odôvodnené stanovisko, kde jasne a definitívne vysvetlí dôvody, ktoré ju viedli k záveru, že došlo k porušeniu práva Európskej únie, a zároveň vyzve členský štát, aby v stanovenej lehote (obvykle 2 mesiace) splnil povinnosti vyplývajúce z práva Európskej únie.

Cieľom týchto formálnych kontaktov je zistiť, či naozaj došlo k porušeniu práva Európskej únie, a pokúsiť sa o nápravu zisteného nesplnenia povinnosti bez toho, aby bolo potrebné podať žalobu na Súdny dvor.

Podľa odpovede môže Európska komisia rozhodnúť o nezačatí konania o nesplnení povinnosti, napríklad v prípade, že členský štát začne spoľahlivým spôsobom meniť svoje právne predpisy alebo úradné postupy. Takto sa dá vyriešiť väčšina prípadov.

2.3. Podanie žaloby na Súdny dvor

Ak dotknutý členský štát nesplnil požiadavky uvedené v odôvodnenom stanovisku, Európska komisia môže rozhodnúť, že podá žalobu na Súdny dvor.

Kým Súdny dvor vydá konečné rozhodnutie vo veci, prejdú v priemere dva roky.

Rozhodnutia Súdneho dvora sa odlišujú od rozhodnutí vnútroštátnych súdov.

Výsledkom konania je rozhodnutie, v ktorom Súdny dvor skonštatuje (alebo neskonštatuje) porušenie či nesplnenie povinnosti.

Súdny dvor nemôže rozhodnúť o zrušení vnútroštátneho ustanovenia, ktoré nie je v súlade s právom Európskej únie, ani prinútiť vnútroštátnu správu, aby vyhovela žiadosti jednotlivca, ani odsúdiť členský štát na zaplatenie škody či úrokov, ktoré jednotlivcom vznikli porušením práva Európskej únie.

Členský štát, proti ktorému smeruje rozhodnutie Súdneho dvora, musí prijať opatrenia nevyhnutné na to, aby sa dosiahol súlad s rozhodnutím a najmä aby sa vyriešili skutočnosti uvádzané v sťažnosti, ktoré boli dôvodom na začatie konania.

Ak členský štát nesplní túto svoju povinnosť, Európska komisia môže znova predložiť prípad Súdnemu dvoru a žiadať od neho, aby členskému štátu uložil povinnosť platiť periodické penále dovtedy, kým neprestane porušovať povinnosti a/alebo zaplatiť paušálnu sumu. Na začiatok

3. Vnútroštátne opravné prostriedky

Za dodržiavanie práva Európskej únie zo strany orgánov členských štátov nesú prvoradú zodpovednosť vnútroštátne správne a súdne inštitúcie.

Každá osoba, ktorá sa domnieva, že niektoré opatrenie (legislatívne, regulačné alebo administratívne) alebo administratívne postupy nie sú v súlade s právom Európskej únie, by sa mala pred alebo súčasne s podaním sťažnosti na Európsku komisiu obrátiť na vnútroštátne správne alebo súdne inštitúcie (vrátane štátneho alebo regionálneho verejného ochrancu práv) a/alebo využiť dostupné arbitrážne a zmierovacie postupy.

Vzhľadom na výhody, ktoré z nich pre vás môžu plynúť, odporúča Európska komisia využívať aj administratívne, súdne a iné opravné prostriedky, ktoré existujú vo vnútroštátnom právnom poriadku.

Keď sa rozhodnete využiť vnútroštátne opravné prostriedky, mali by ste mať vo všeobecnosti možnosť uplatniť vaše práva postupom, ktorý je priamejší a viac osobný, ako v prípade úspešného konania o porušení povinnosti Európskej komisie, ktoré môže byť časovo náročnejšie.
Právomoc ukladať správnym orgánom povinnosti a zrušiť vnútroštátne rozhodnutie majú v praxi len vnútroštátne súdy.
Zároveň len vnútroštátne súdy môžu v prípade potreby nariadiť, aby predmetný členský štát nahradil škody, ktoré jednotlivcovi vznikli následkom porušenia práva Spoločenstva.Na začiatok

4. Administratívne záruky

K dispozícii máte niekoľko administratívnych záruk.

a) Po zaregistrovaní na generálnom sekretariáte Európskej komisie bude vašej žiadosti pridelené úradné číslo uvedené v potvrdení o prijatí, ktoré je potom potrebné uvádzať vo všetkej korešpondencii.
Pridelenie tohto úradného čísla hneď neznamená, že sa proti predmetnému členskému štátu začalo konanie o porušení povinnosti.

b) V prípade, že sa útvary Európskej komisie budú musieť obrátiť na orgány členského štátu, proti ktorým smeruje sťažnosť, vždy zohľadnia vašu voľbu týkajúcu sa utajenia totožnosti. Pokiaľ výslovne neuvediete žiadnu voľbu, útvary Európskej komisie budú predpokladať, že uprednostňujete dôverné zaobchádzanie.

c) Európska komisia prijíma rozhodnutie o danom spise (začatie konania o porušení povinnosti alebo uzatvorenie spisu o sťažnosti bez ďalšieho postupu) do dvanástich mesiacov od dátumu registrácie sťažnosti na generálnom sekretariáte Komisie.

d) V prípade, že dôjde k prekročeniu tejto lehoty, útvar Komisie zodpovedný za príslušný spis o porušení povinnosti vás o tom bude na vašu žiadosť písomne informovať. Ak má zodpovedný útvar v úmysle navrhnúť Európskej komisii, aby sa sťažnosť odložila bez ďalšieho postupu, vopred vás o tejto skutočnosti informuje. Okrem toho vás budú útvary Európskej komisie priebežne informovať o vývoji prípadného konania o porušení povinnosti. Na začiatok

5. Ochrana sťažovateľa a osobných údajov

Oznámenie totožnosti sťažovateľa, ako aj ním poskytnutých údajov, dotknutému členskému štátu je možné len so súhlasom sťažovateľa v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001 Európskeho parlamentu a Rady z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov a s nariadením (ES) č. 1049/2001 Európskeho parlamentu a Rady z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie.Na začiatok

6. Sťažnosť u Európskeho ombudsmana

Ak sa sťažovateľ domnieva, že pri spracovaní jeho sťažnosti došlo zo strany Európskej komisie k administratívnemu pochybeniu z dôvodu zanedbania niektorého z uvedených opatrení, môže sa obrátiť na Európskeho ombudsmana za podmienok stanovených v článkoch 24 a 228 Zmluvy o fungovaní EÚ.

Opis administratívnych opatrení v prospech sťažovateľa, ktoré sa Komisia zaväzuje dodržiavať pri vybavovaní sťažnosti a posudzovaní údajného porušenia predpisov, je na informačné účely uvedený v oznámení Komisie Rade a Európskemu parlamentu nazvanom „Aktualizácia oznámenia o vzťahoch so sťažovateľom v prípadoch uplatňovania práva Únie“ [KOM(2012) 154 v konečnom znení]. Na začiatok