Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textNaudokitės savo teisėmis


Europos Sąjungos teise, kuri yra sudėtinė valstybių narių teisės dalis, suteikiama teisių ir pareigų ne tik valstybėms narėms, bet ir piliečiams bei įmonėms, kuriems tam tikros taisyklės taikomos tiesiogiai. Valstybės narės turi perkelti Europos teisės nuostatas į savo nacionalinę teisę ir tinkamai jas taikyti. Taigi visoje Europos Sąjungos teritorijoje nacionalinės valdžios institucijos turi tinkamai užtikrinti jūsų teises.

Bet kuris asmuo gali apskųsti valstybės narės valdžios institucijas Europos Komisijai dėl priemonių (įstatymų ar kitų teisės aktų) ar veiksmų, kuriais, jo nuomone, pažeidžiama kokia nors Europos Sąjungos teisės nuostata ar principas. Neprivalote įrodyti, kad būtina imtis veiksmų ar kad labiausiai ir tiesiogiai nukentėjote dėl pažeidimo, apie kurį pranešate. Tereikia, kad skunde būtų pranešama apie valstybės narės daromą ar padarytą Europos Sąjungos teisės pažeidimą, kuris negali būti susijęs su privačiu ginču.

1. Skundo pateikimas
2. Skundo nagrinėjimas
3. Nacionalinės problemos sprendimo priemonės
4. Administracinės garantijos
5. Skundo pateikėjo ir asmens duomenų apsauga
6. Kreipimasis į Europos ombudsmeną


1. Skundo pateikimas

Skundai turi būti pateikiami raštu – paprastu, e. paštu arba faksu.

Labai svarbu, kad skundai būtų išsamūs ir tikslūs. Turite nurodyti, jūsų nuomone, netinkamus valstybės narės veiksmus, kokių veiksmų jau ėmėtės (nesvarbu, kokiu lygmeniu). Jei galite, taip pat nurodykite, kokios Europos Sąjungos teisės nuostatos, jūsų manymu, yra pažeistos, ir ar tai susiję su kokiu nors ES skirtu finansavimu. Per mėnesį bus nuspręsta, ar remiantis skunde pateikta informacija galima imtis teisinių veiksmų.

Skundo gavimo patvirtinimas išsiunčiamas per 15 darbo dienų (kaip nustatyta Tarnybinės etikos kodekse). Jei dėl skundo iškyla kokių nors klausimų, Europos Komisijos Generalinis sekretoriatas per penkiolika kalendorinių dienų nuo skundo gavimo pasitaria su kompetentinga tarnyba ar tarnybomis.

Jei nusprendžiama, kad skundas pagrįstas, jis įregistruojamas duomenų bazėje, kurią tvarko Europos Komisijos Generalinis sekretoriatas.

Gautą korespondenciją ir skundus iš esmės nagrinėja Europos Komisijos generaliniai direktoratai ir tarnybos.

Jei dėl to paties pažeidimo Europos Komisija gauna daugiau negu vieną skundą, jiems visiems suteikiamas tas pats registracijos numeris. Į puslapio pradžią

2. Skundo nagrinėjimas

Skundas gali būti nagrinėjamas toliau nurodytais etapais.


2.1. Tyrimų etapas

Gavus jūsų skundą gali prireikti papildomos informacijos, kad būtų galima nustatyti faktus ir susijusias teisės nuostatas.

Jeigu rinkdama informaciją Europos Komisija kreipiasi į valstybės narės valdžios institucijas, dėl kurių veiklos pateikėte skundą, ji joms neatskleis jūsų tapatybės, nebent būtumėte pats aiškiai leidęs tai padaryti.

Prireikus jūsų bus paprašyta pateikti daugiau informacijos.

Ištyrusios faktus ir vadovaudamosi nustatytomis teisės pažeidimų nagrinėjimo taisyklėmis ir prioritetais Europos Komisijos tarnybos nuspręs, ar tęsti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą.

2.2. Pažeidimo nagrinėjimo procedūra: oficialūs Europos Komisijos ir Bendrijų teisę pažeidusios valstybės narės santykiai

Jeigu Europos Komisija mano, kad dėl Europos Sąjungos teisės pažeidimo reikia pradėti oficialią jo nagrinėjimo procedūrą, ji išsiunčia valstybei narei oficialų įspėjimą, kuriame ragina iki nurodyto termino pateikti savo pastabas.

Įspėtoji valstybė narė turi pateikti savo poziciją dėl faktų ir teisės nuostatų, kuriomis Europos Komisija grindžia sprendimą pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą.

Atsižvelgdama į valstybės narės atsakymą arba jeigu atsakymo nėra, Europos Komisija gali nuspręsti išsiųsti jai antrą laišką – pagrįstą nuomonę. Šioje nuomonėje aiškiai ir galutinai išdėstoma, kodėl Europos Komisija mano, kad Europos Sąjungos teisė pažeista, ir raginama per nustatytą laikotarpį (paprastai per du mėnesius) ištaisyti padėtį.

Šių oficialių ryšių tikslas yra išsiaiškinti, ar Europos Sąjungos teisė iš tikrųjų pažeista, ir, jeigu pažeidimas iš tikrųjų padarytas, pabandyti ištaisyti padėtį nesikreipiant į Teisingumo Teismą.

Atsižvelgdama į atsakymą Europos Komisija gali nuspręsti nebetęsti pažeidimo nagrinėjimo procedūros, jeigu, pavyzdžiui, valstybė narė pateikia patikimų garantijų, kad pakeis savo įstatymus ar administracinių įstaigų veiklos tvarką. Dažniausiai problema taip ir išsprendžiama.

2.3. Kreipimasis į Teisingumo Teismą

Jeigu įspėtoji valstybė narė nereaguoja į rašytinį raginimą ištaisyti padėtį, Europos Komisija gali nuspręsti kreiptis į Teisingumo Teismą.

Bylos nagrinėjimas Teisingumo Teisme užtrunka vidutiniškai dvejus metus.

Teisingumo Teismo sprendimai skiriasi nuo valstybių narių teismų sprendimų.

Išnagrinėjęs bylą Teisingumo Teismas nustato, ar pažeidimas padarytas.

Teisingumo Teismas negali panaikinti kokios nors nacionalinės teisės nuostatos, neatitinkančios Europos Sąjungos teisės, priversti valstybės narės valdžios institucijos atsakyti į fizinio asmens reikalavimus ar liepti valstybei narei išmokėti kompensacijos dėl Europos Sąjungos teisės pažeidimo nukentėjusiam asmeniui.

Valstybė narė pati turi imtis priemonių Teisingumo Teismo sprendimui vykdyti ir ištaisyti pažeidimą, dėl kurio buvo pateiktas skundas.

Jeigu valstybė narė ir toliau nesiima reikiamų priemonių, Europos Komisija gali vėl kreiptis į Teisingumo Teismą ir prašyti skirti tai valstybei narei bausmę – reguliariai mokėti baudą tol, kol pažeidimas bus ištaisytas, arba sumokėti vienkartinę baudą. Į puslapio pradžią

3. Nacionalinės problemos sprendimo priemonės

Europos Sąjungos teisės laikymąsi valstybėse narėse visų pirma turi užtikrinti nacionaliniai administraciniai ar bendrosios kompetencijos teismai.

Jei manote, kad kuri nors priemonė (įstatymas ar kitas teisės aktas) arba administracijos įstaigų veikla neatitinka Europos Sąjungos teisės, prieš pateikdami skundą Europos Komisijai turėtumėte kreiptis į nacionalinį administracinį arba bendrosios kompetencijos teismą (taip pat šalies ar regiono ombudsmeną) ir (arba) išnaudoti visas esamas arbitražo ir taikaus ginčų sprendimo priemones.

Europos Komisija jums pataria pirmiausia pasinaudoti nacionalinėje teisėje numatytomis administracinėmis, teisminio nagrinėjimo ar kitomis priemonėmis.

Naudojantis nacionalinėmis priemonėmis problemą galbūt pavyks išspręsti greičiau ir paprasčiau, negu Europos Komisijai pradėjus oficialią pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, kuri gali užtrukti ilgą laiką.
Tik valstybės narės teisėjai turi galių duoti įsakymus administracijos įstaigoms ar anuliuoti jų priimtą sprendimą.
Valdžios įstaigoms liepti atlyginti dėl Bendrijų teisės pažeidimo jums padarytą žalą gali taip pat tik valstybės narės teisėjai. Į puslapio pradžią

4. Administracinės garantijos

Jums numatytos toliau nurodytos garantijos.

1. Europos Komisijos Generalinio sekretoriato įregistruotam jūsų skundui suteikiamas oficialus numeris, kuris jums nurodomas antrajame pranešime apie skundo gavimą. Šį numerį reikėtų nurodyti visuose vėliau Komisijai siunčiamuose laiškuose.
Tai, kad skundui suteiktas oficialus numeris, dar nereiškia, kad pradėta valstybės narės įvykdyto pažeidimo nagrinėjimo procedūra.

2. Jeigu Europos Komisijos tarnyboms reikės kreiptis į valstybės narės valdžios įstaigas, dėl kurių veiklos pateiktas skundas, jūsų tapatybė nebus atskleista, nebent būtumėte aiškiai leidęs tai padaryti.

3. Europos Komisija stengsis per 12 mėnesių nuo skundo įregistravimo dienos nuspręsti, ar reikia pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą.

4. Jei toks sprendimas per šį laikotarpį nepriimamas, už pažeidimo nagrinėjimą atsakinga Komisijos tarnyba jūsų prašymu apie tai praneš raštu. Jei skundą nagrinėjanti tarnyba ketins rekomenduoti Europos Komisijai nepradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūros, apie tai jums bus pranešta iš anksto. Jeigu tokia procedūra pradedama, Europos Komisijos tarnybos jus informuos apie jos eigą. Į puslapio pradžią

5. Asmens duomenų ir skundo pateikėjo apsauga

Valstybei narei jūsų tapatybė ir jūsų pateikti duomenys atskleidžiami tik tuo atveju, jeigu jūs pats iš anksto suteikėte tokį leidimą. Šios nuostatos apibrėžtos 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo ir 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais. Į puslapio pradžią

6. Kreipimasis į Europos ombudsmeną

Jei skundo pateikėjas mano, kad Europos Komisija netinkamai nagrinėjo skundą ir pažeidė asmens duomenų ir privatumo apsaugos taisykles, jis gali kreiptis į Europos ombudsmeną, laikydamasis Sutarties dėl ES veikimo 24 ir 228 straipsniuose nustatytų sąlygų.

Norėdami rasti informacijos apie skundų pateikėjams palankias administracines priemones, kurias Komisija įsipareigoja taikyti nagrinėdama skundus ir vertindama įtariamus pažeidimus, galite perskaityti Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui „Santykių su skundų dėl Sąjungos teisės taikymo pateikėjais administravimo nuostatų atnaujinimas“ (COM(2012) 154 galutinis) dėl skundų dėl Bendrijų teisės pažeidimų tvarkymo.Į puslapio pradžią