Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textDine klagemuligheder


EU-retten giver ikke blot EU-landene rettigheder og pålægger dem forpligtelser. Det gælder også borgerne og virksomhederne, for hvem en række regler finder direkte anvendelse. EU-retten er en del af EU-landenes retssystem. Det er EU-landene, der har det primære ansvar for at gennemføre EU-reglerne i national ret og anvende dem korrekt. Du har derfor ret til at forvente, at de nationale myndigheder overalt i EU værner om dine rettigheder som EU-borger.

Du kan indgive en formel klage til Kommissionen over myndigheder i ethvert EU-land, hvis du mener, at en bestemt lov, regel eller praksis i det pågældende land er i strid med EU-retten. Det er ikke nødvendigt at bevise, at du har en retlig interesse i sagen. Det er heller ikke nødvendigt at bevise, at du er primært og direkte berørt af den overtrædelse, som du anmelder. Vi kan kun behandle klager, der vedrører et medlemslands overtrædelse af EU-retten. Derfor kan klagen ikke vedrøre en privat tvist.

1. Indgivelse af en klage
2. Behandling af klagen
3. Nationale klageinstanser
4. Dine garantier under sagsbehandlingen
5. Beskyttelse af din identitet og dine personoplysninger
6. Klage til Den Europæiske Ombudsmand


1. Indgivelse af en klage

Klager skal indgives skriftligt i form af et brev, en fax eller en e-mail.

Klagen skal være præcis og fuldstændig. Du skal angive, nøjagtigt hvad de pågældende myndigheder efter din mening har gjort galt, hvilke skridt du allerede har taget (uanset på hvilket niveau), og så vidt muligt, hvilke bestemmelser i EU-retten du mener er overtrådt, og om der er EU-midler involveret. Vi vurderer skriftlige klager over et medlemslands brud på EU-retten inden for en måned for at tage stilling til, om vi kan behandle klagen.

Inden for 15 hverdage bekræfter vi modtagelsen af enhver korrespondance, der sendes til os i Kommissionens Generalsekretariat, i overensstemmelse med reglerne om god forvaltningspraksis. Hvis vi er i tvivl om henvendelsens karakter, rådfører vi os med den eller de relevante afdelinger i Kommissionen inden for 15 kalenderdage efter modtagelsen.

Alle henvendelser, der kan betragtes som klager, registreres i en database, der administreres af Kommissionens Generalsekretariat.

Det er den eller de relevante afdelinger i Kommissionen, der undersøger henvendelsens og/eller klagens indhold.

Hvis vi modtager flere klager om det samme klagepunkt, registrerer vi dem alle under det samme klagenummer.Til toppen

2. Behandling af klagen

Sagsbehandlingen i forbindelse med en overtrædelsesprocedure kan inddeles i følgende faser:


2.1. Undersøgelse

For at følge op på din klage kan det være nødvendigt at indhente yderligere oplysninger, så vi kan fastslå de faktiske forhold og de retlige spørgsmål i sagen.

Hvis vi kontakter myndighederne i det land, som din klage er rettet mod, afslører vi kun din identitet, hvis du udtrykkeligt har givet os tilladelse til det.

Om nødvendigt vil vi bede dig om yderligere oplysninger.

Efter vi har undersøgt sagens faktiske forhold på grundlag af vores interne regler og prioriteter for undersøgelse af overtrædelser af EU-retten, tager vi stilling til, om vi kan følge op på din klage eller ej.

2.2. Indledning af overtrædelsesproceduren: formel kontakt mellem Kommissionen og det pågældende EU-land

Hvis vi mener, at der er tale om et brud på EU-retten, som er alvorligt nok til at indlede en overtrædelsesprocedure, sender vi en såkaldt "åbningsskrivelse" til myndighederne i det pågældende land, hvori vi beder dem fremsætte deres bemærkninger inden for en bestemt frist.

I svaret skal myndighederne tage stilling til sagens faktiske forhold og til de retlige spørgsmål, som ligger til grund for Kommissionens beslutning om at indlede en overtrædelsesprocedure.

Afhængigt af myndighedernes svar – eller hvis de slet ikke svarer – kan vi beslutte at sende dem en "begrundet udtalelse". Heri redegør vi klart og endeligt for de forhold, som vi mener udgør et brud på EU-retten. Vi giver samtidig myndighederne en bestemt frist (som regel to måneder) til at rette op på situationen.

Formålet med denne formelle kontakt er at fastslå, om der rent faktisk er tale om et brud på EU-retten, og i bekræftende fald prøve at råde bod på situationen på dette stadie, så vi undgår at indbringe sagen for Domstolen.

Afhængigt af myndighedernes svar kan vi også beslutte ikke at gå videre med overtrædelsesproceduren, f.eks. hvis det pågældende EU-land på troværdig vis forpligter sig til at ændre sin lovgivning eller administrative praksis. De fleste sager løses på denne måde.

2.3. Indbringelse af sagen for Domstolen

Hvis det pågældende EU-land ikke retter sig efter den begrundede udtalelse, kan Kommissionen beslutte at indbringe sagen for Domstolen.

Det tager gennemsnitligt to år, før Domstolen træffer en afgørelse i sagen.

Domstolens domme adskiller sig fra de nationale domstoles domme.

Ved procedurens afslutning afsiger Domstolen en dom, som konstaterer, om der er sket en overtrædelse eller ej.

Domstolen kan ikke erklære en national bestemmelse ugyldig, fordi den er i strid med EU-retten. Den kan heller ikke tvinge nationale myndigheder til at efterkomme et krav fra en privatperson eller dømme et EU-land til at betale erstatning til en privatperson, der har lidt skade som følge af et brud på EU-retten.

Det tilkommer det EU-land, som er blevet dømt af Domstolen, at træffe de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme dommen og navnlig at rette op på den situation, som førte til klagen.

Hvis det pågældende EU-land ikke efterkommer dommen, kan Kommissionen indbringe sagen for Domstolen igen og anmode den om at idømme landet en tvangsbøde, indtil det bringer overtrædelsen til ophør, og/eller en fast bøde. Til toppen

3. Nationale klageinstanser

De nationale administrative eller retlige instanser har det primære ansvar for at sikre, at medlemslandenes myndigheder overholder EU-retten.

Hvis du mener, at en bestemt lov, regel eller administrativ praksis er i strid med EU-retten, opfordrer vi dig derfor til at henvende dig til de nationale administrative eller retlige myndigheder (f.eks. henvende dig til den nationale eller regionale ombudsmand og/eller benytte dig af de mulige voldgifts- eller mæglingsprocedurer), inden eller samtidig med at du indgiver en klage til Kommissionen.

Vi råder dig også til at gøre fuld brug af de administrative, retslige og andre klagemuligheder, der findes i dit land, da det kan være en hurtigere måde at få løst dit problem på end ved en formel EU-procedure, som kan tage en vis tid.

Ved at anvende de klagemuligheder, der findes i dit eget land, vil du normalt kunne gøre dine rettigheder gældende på en mere direkte og personlig måde end ved en overtrædelsesprocedure, der iværksættes af Kommissionen.
Det er således kun de nationale dommere, der har beføjelse til at give landets myndigheder påbud og til at ophæve nationale afgørelser.
Det er også kun de nationale dommere, som i givet fald kan dømme det pågældende EU-land til at betale erstatning til de privatpersoner, der har lidt skade som følge af landets overtrædelse af EU-retten. Til toppen

4. Dine garantier under sagsbehandlingen

Hvis du klager til Kommissionen, giver vi dig følgende garantier under sagsbehandlingen:

a) Efter vi har registreret din klage i Generalsekretariatet, tildeler vi den et officielt nummer, som angives i kvitteringen for modtagelse. Dette nummer skal oplyses ved enhver henvendelse.
Selv om en klage får tildelt et officielt nummer, betyder det ikke nødvendigvis, at der vil blive indledt en overtrædelsesprocedure mod det pågældende EU-land.

b) Hvis vi er nødt til at henvende os til myndighederne i det land, som klagen vedrører, oplyser vi kun din identitet, hvis du udtrykkeligt har givet os tilladelse til det. Har du ikke angivet, om du ønsker fortrolig behandling, går vi automatisk ud fra, at det er tilfældet.

c) Vi bestræber os på at træffe en beslutning i sagen (indledning af en overtrædelsesprocedure eller henlæggelse af klagesagen) senest 12 måneder efter den dato, hvor klagen registreres i Generalsekretariatet.

d) Hvis denne frist overskrides, giver den ansvarlige afdeling i Kommissionen dig skriftlig besked herom, hvis du anmoder om det. Den pågældende afdeling i Kommissionen underretter dig på forhånd, hvis den påtænker at foreslå Kommissionen, at sagen henlægges. Kommissionen holder dig desuden underrettet om, hvordan en eventuel overtrædelsesprocedure forløber. Til toppen

5. Beskyttelse af din identitet og dine personoplysninger

Vi afslører ikke din identitet og videregiver ikke dine personoplysninger til det pågældende EU-land uden dit forudgående samtykke. Dette er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger og med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter. Til toppen

6. Klage til Den Europæiske Ombudsmand

Hvis du mener, at vi ved behandlingen af din klage har udvist fejl eller forsømmelser ved ikke at overholde reglerne om databeskyttelse og fortrolighed, kan du klage til Den Europæiske Ombudsmand på de betingelser, der er fastsat i EUF-traktatens artikel 24 og 228.

En nærmere beskrivelse af de administrative foranstaltninger til fordel for klageren, som Kommissionen forpligter sig til at overholde under behandlingen af klagen og undersøgelsen af den påståede traktatbrudssag, kan ses i meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet - Ajourføring af meddelelsen om forbindelserne med klagere i sager om anvendelsen af EU-retten [KOM(2012) 154 endelig udg]. Til toppen