Uplatňování práva Evropské unie - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textUplatňování vašich práv


Právo EU ukládá práva a povinnosti nejen členským státům, ale i občanům a podnikům, na něž se přímo vztahuje velké množství předpisů. Je nedílnou součástí právního systému členských států, které nesou zodpovědnost především za provádění a správné používání těchto předpisů. Vašim právem je tedy od vnitrostátních orgánů v celé Evropské unii očekávat, že budou evropské předpisy používat správně.

Každá osoba má právo podat na členský stát stížnost u Evropské komise, v níž upozorní na opatření (právní nebo správní) nebo na jednání členského státu, o kterých si myslí, že jsou v rozporu s právem Unie. Nemusíte prokázat svůj zájem jednat, rovněž nemusíte prokazovat, že porušení práva, na něž poukazujete, se vás přímo nebo z velké části týká. Aby byla stížnost přípustná, musí se týkat porušení práva Unie členským státem. Nemůže jít o soukromé spory.

1. Podání stížnosti
2. Řešení stížnosti
3. Vnitrostátní opravné prostředky
4. Administrativní záruky
5. Ochrana stěžovatele a osobních údajů
6. Stížnost u Evropského veřejného ochránce práv


1. Podání stížnosti

Stížnosti je třeba podat písemně - dopisem, faxem nebo e-mailem.

Je velmi důležité, aby spis stížnosti byl úplný a přesný, zejména pokud jde o skutečnosti, které se dotyčnému státu vyčítají, a pokud jde o kroky, které jste již podnikli na jakékoliv úrovni. V rámci možností je třeba uvést právní předpisy Unie, o nichž se domníváte, že byly porušeny, a zda existuje možnost, že v případu jde také o finanční prostředky Unie. Písemné žádosti upozorňující na opatření a postupy, které nejsou v souladu s právem Unie v členských státech, jsou prověřeny do jednoho měsíce, neboť jsou považovány za stížnost.

Na veškeré písemnosti zaslané generálnímu sekretariátu Evropské komise je podle kodexu řádné správní praxe vystaveno potvrzení o přijetí do patnácti pracovních dní po jejich obdržení. V případě pochybností týkajících se povahy dopisů generální sekretariát Evropské komise konzultuje dotyčný útvar nebo dotyčné útvary do patnácti kalendářních dnů po obdržení.

Veškerá korespondence, která by mohla být předmětem vyšetřování, jako např. stížnost, je zaregistrována do databáze, kterou spravuje generální sekretariát Evropské komise.

Veškerou písemnou korespondencí a/nebo stížnostmi se zabývají generální ředitelství a útvary Evropské komise.

Pokud bylo ke stejnému případu zasláno několik stížností, Evropská komise zaznamená stížnosti pod jedním číslem. Začátek stránky

2. Řešení stížnosti

Zpracování záležitosti v rámci řízení pro porušení práva může mít následující fáze:


2.1 Fáze šetření

Po podání vaší stížnosti se může ukázat, že je nutné vyhledat doplňkové informace, aby bylo možné určit skutečnosti a právní otázky týkající se vaší záležitosti.

Pokud Evropská komise kontaktuje orgány členského státu, na nějž jste podal stížnost, uvede vaši totožnost pouze v případě, pokud jste to výslovně povolili.

V případě potřeby budete vyzváni o dodání dalších informací.

Po prozkoumání skutečností a s ohledem na pravidla a priority stanovené Evropskou komisí, pokud jde o zahájení a provádění řízení pro porušení práva, útvary Evropské komise vyhodnotí, zda se vaší stížností budou zabývat či nikoli.

2.2 Zahájení řízení pro porušení práva: formální styk Evropské komise s příslušným členským státem

Pokud Evropská komise shledá, že by mohlo jít o porušení práva Unie, které by bylo důvodem k zahájení řízení pro porušení práva, zašle dotčenému členskému státu dopis, v němž ho vyzve, aby ve stanovené lhůtě předložil své připomínky.

Dotčený členský stát musí zaujmout stanovisko vůči předloženým skutkovým a právním okolnostem, na nichž Evropská komise zakládá své rozhodnutí o zahájení řízení pro porušení práva.

Na základě odpovědi příslušného státu nebo v případě, že tento stát neodpověděl, může Evropská komise rozhodnout o zaslání „odůvodněného stanoviska“, v němž jasně a s konečnou platností vysvětlí, které skutečnosti podle jejího názoru představují porušení práva Unie, a jímž členskému státu ukládá, aby ve stanovené lhůtě (obvykle dva měsíce) dosáhl souladu s právními předpisy Unie.

Cílem těchto formálních kontaktů je určit, zda skutečně došlo k porušení práva Unie, a pokusit se, pokud k porušení opravdu došlo, porušování v této fázi zastavit, aby nebylo nutné obrátit se na Soudní dvůr.

Evropská komise může rovněž na základě odpovědi členského státu rozhodnout, že v řízení pro porušení práva nebude pokračovat, například když se členský stát věrohodně zaváže, že změní své právní předpisy nebo způsob výkonu své správy. Většinu případů lze vyřešit tímto způsobem.

2.3 Podání žaloby k Soudnímu dvoru

Pokud příslušný členský stát odůvodněnému stanovisku nevyhověl, může se Evropská komise rozhodnout podat žalobu k Soudnímu dvoru.

Než se k žalobě Soudní dvůr v soudním řízení vysloví, trvá v průměru dva roky.

Rozsudky Soudního dvora se liší od rozsudků vnitrostátních soudů.

Na závěr řízení Soudní dvůr vynáší rozsudek, v němž rozhodne, zda došlo či nedošlo k porušení práva.

Soudní dvůr nemůže zrušit vnitrostátní ustanovení, které neodpovídá právu Unie, ani nemůže přinutit vnitrostátní správu, aby vyhověla žádosti jednotlivce, a nemůže ani odsoudit členský stát k tomu, aby zaplatil jednotlivci poškozenému porušením práva Unie náhradu škody.

Úkolem členského státu odsouzeného Soudním dvorem je přijmout nutná opatření k tomu, aby vyhověl rozsudku, zejména aby vyřešil spor, který je důvodem řízení.

Nesplní-li členský stát své povinnosti, může se Evropská komise znovu obrátit na Soudní dvůr a požádat ho, aby členskému státu uložil penále, které je třeba platit, dokud členský stát nepřestane právo porušovat, nebo mu přikázal uhradit paušální částku. Začátek stránky

3. Vnitrostátní opravné prostředky

Za dodržování práva Unie ze strany orgánů členských států jsou v první řadě zodpovědné vnitrostátní správní a soudní orgány.

Všechny osoby, které se domnívají, že některá opatření (právní či správní) nebo administrativní postupy jsou v rozporu s právem Unie, jsou vyzvány k tomu, aby se před podáním stížnosti u Evropské komise nebo současně s ní obrátily na vnitrostátní správní a právní orgány (včetně vnitrostátního nebo regionálního veřejného ochránce práv) a/nebo využily rozhodčího a smírčího řízení.

Evropská komise vám doporučuje použít rovněž správní, soudní či jiné opravné prostředky, které poskytuje vnitrostátní právo, s ohledem na výhody, které tento postup pro vás představuje.

Pokud se rozhodnete pro opravné prostředky na vnitrostátní úrovni, uplatníte svá práva přímějším způsobem, než když Evropská komise úspěšně zahájí řízení pro porušení práva, které trvá zpravidla delší dobu.
Pouze vnitrostátní soudci mají pravomoci k vydání příkazu státní správě a mohou zrušit vnitrostátní rozhodnutí.
Rovněž pouze soudci jednotlivých států mohou v případě potřeby odsoudit dotyčný členský stát k tomu, aby na základě porušení práva Společenství nahradil způsobené škody jednotlivce. Začátek stránky

4. Administrativní záruky

Ve váš prospěch byly vytvořeny následující administrativní záruky.

a) Vaše stížnost je nejprve zaregistrována na generálním sekretariátu Evropské komise a poté je jí přiděleno úřední číslo uvedené v potvrzení o přijetí. Při písemném styku s Komisí je užitečné toto číslo uvádět.
Přidělení úředního čísla však nutně neznamená, že řízení pro porušení práva proti dotyčnému členskému státu bude zahájeno.

b) Pokud budou útvary Evropské komise kontaktovat orgány členského státu, na něž byla stížnost podána, bude respektováno vaše rozhodnutí, zda chcete či nechcete zachovat důvěrnost týkající se vaší totožnosti. Dokud Komisi neoznámíte své rozhodnutí týkající se důvěrnosti svých údajů, Evropská komise bude předpokládat, že jste se rozhodli pro zachování důvěrnosti vašich údajů.

c) Evropská komise se snaží rozhodnout na základě spisu (zahájení řízení pro porušení práva nebo uzavření případu bez dalšího projednávání) do dvanácti měsíců od data registrace stížnosti na generálním sekretariátu.

d) V případě překročení této lhůty vás bude na požádání písemně informovat útvar Komise, který má na starosti příslušný případ porušení práva. Pokud má příslušný útvar v plánu Evropské komisi navrhnout, že váš spis bude uzavřen bez dalšího projednávání, budete o této skutečnosti informováni předem. Mimo jiné vás útvary Evropské komise budou informovat o průběhu případného řízení pro porušení práva. Začátek stránky

5. Ochrana stěžovatele a osobních údajů

Osobní údaje stěžovatele a informace, které poskytne, jsou členskému státu sděleny pouze na základě předchozího souhlasu stěžovatele v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise. Začátek stránky

6. Stížnost u Evropského veřejného ochránce práv

Pokud se stěžovatel domnívá, že Evropská komise jeho stížnost nezpracovala řádně z důvodu administrativního pochybení, neboť zanedbala některé z uvedených opatření, může se obrátit na evropského veřejného ochránce práv za podmínek stanovených v článcích 24 a 228 Smlouvy o fungování EU.

Popis administrativních opatření ve prospěch stěžovatele, k jejichž dodržování se Komise zavazuje při vyřizování jeho stížnosti a posuzování údajného porušení práva, je pro informaci k uveden ve sdělení Komise Radě a Evropskému o vztazích se stěžovatelem v případech uplatňování práva Unie [KOM(2012) 154 v konečném znění]. Začátek stránky