Прилагане на правото на Европейския съюз - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textУпражнете правата си


Европейското законодателство предоставя права и налага задължения не само на държавите-членки, но и на гражданите и предприятията, спрямо които известен брой правила се прилагат пряко. Европейското право е неразделна част от правната система на държавите-членки, които отговарят преди всичко за въвеждането и правилното прилагане на неговите разпоредби. Ето защо вие сте в правото си да очаквате от националните органи в целия Европейски съюз да прилагат правилно вашите права на европейски граждани.

Всеки може да подаде жалба пред Европейската комисия срещу държава-членка и нейни мерки (законови, подзаконови или административни) или практики, които според него влизат в разрез с дадена разпоредба или принцип на правото на ЕС. Не е необходимо да демонстрирате, че имате интерес от започване на процедура, нито да доказвате, че сте главно и непосредствено засегнати от нарушението, срещу което подавате жалба. При все това, за да бъде допустима, жалбата ви трябва да съобщава за нарушение на правото на ЕС от страна на държава-членка и не може да се отнася до спор между частни лица.

1. Депозиране на жалба
2. Разглеждане на жалбата
3. Национални пътища за обжалване
4. Административни гаранции
5. Защита на жалбоподателя и на личните данни
6. Обжалване пред европейския омбудсман


1. Депозиране на жалба

Жалбите се депозират в писмена форма по обикновена или електронна поща или по факс.

Много важно е съпътстващата жалбата документация да бъде пълна и точна, особено що се отнася до фактите, в които се обвинява въпросната държава-членка, действията, които вече сте предприели без значение на какво ниво, и, в рамките на възможното, разпоредбите на правото на ЕС, които считате за нарушени, както и наличието на евентуално финансиране от страна на Съюза. Писменото изложение на мерките или практиките, противоречащи на правото на ЕС в държавите-членки, се разглежда в срок от един месец, за да бъде квалифицирано като жалба.

За всички писма, адресирани до Генералния секретариат на Европейската комисия, се изпраща първа обратна разписка в срок от 15 работни дни от получаването им съгласно правилата на кодекса за добро административно поведение. При съмнения относно характера на дадено писмо, Генералният секретариат се консултира със съответната служба или служби в срок от петнадесет календарни дни от получаването му.

Всички писма, които биха могли да бъдат разгледани като жалби, се регистрират в база данни, управлявана от Генералния секретариат на Европейската комисия.

Разглеждането по същество на всички писма и/или жалби се извършва от генералните дирекции и службите на Европейската комисия.

В случай на повтарящи се жалби по повод на едно и също нарушение Комисията ги регистрира под един-единствен номер. начало на страницата

2. Разглеждане на жалбата

Разглеждането на даден случай в рамките на процедурата за нарушение може да премине през следните етапи:


2.1. Етап на проучване

В резултат на вашата жалба може да се окаже необходимо събирането на допълнителна информация, за да се определят фактическите и юридическите въпроси във връзка с вашето досие.

Ако Европейската комисия пожелае да се свърже с органите на държавата, срещу която е насочена жалбата ви, тя ще им разкрие вашата самоличност, само ако изрично сте я упълномощили за това.

Ако е необходимо, ще бъдете приканени да предоставите допълнителна информация.

След разглеждане на фактите и с оглед на правилата и приоритетите, установени от Европейската комисия за откриване и продължаване на процедурите за нарушение, нейните служби ще преценят дали да дадат ход на вашата жалба или не.

2.2. Откриване на процедурата за нарушение: официални контакти между Европейската комисия и съответната държава-членка

Ако Европейската комисия счете, че може да е налице нарушение на правото на ЕС, което оправдава откриването на процедура за нарушение, тя изпраща на съответната държава-членка официално уведомително писмо, с което я приканва да представи своите коментари в определен срок.

Обвинената държава-членка трябва да вземе позиция по фактическите и юридическите обстоятелства, въз основа на които Европейската комисия е решила да открие процедурата за нарушение.

В зависимост от отговора на държавата-членка или при липса на отговор, Европейската комисия може да реши да ѝ изпрати „мотивирано становище“, в което излага ясно и окончателно причините, поради които счита, че е налице нарушение на правото на ЕС и с което нарежда на държавата-членка да отстрани това нарушение в определен срок (обикновено два месеца).

Целта на тези официални контакти е да се определи дали наистина има нарушение на правото на ЕС и да се направи опит, при наличието на такова, то да бъде отстранено на този етап, без да се стига до Съда на ЕС.

В зависимост от отговора Европейската комисия може да реши също така да прекрати процедурата за нарушение, например когато държавата-членка поеме сериозен ангажимент да промени законодателството си или практиката на своята администрация. Повечето случаи могат да бъдат решени по този начин.

2.3. Сезиране на съда на ЕС

Ако обвинената държава-членка не се съобрази с мотивираното становище, Европейската комисия може да реши да сезира Съда на ЕС.

Обикновено са необходими около две години, докато Съдът се произнесе по случая.

Решенията на Съда на ЕС са различни от тези на националните съдилища.

След приключване на процедурата Съдът произнася присъда, която констатира нарушението (или не).

Той не може да отмени национална разпоредба, която не съответства на правото на ЕС, нито да принуди дадена национална администрация да отговори на искането на определено лице, нито пък да осъди държава-членка да плати обезщетение на лице, пострадало от нарушение на правото на ЕС.

Осъдената държава-членка е тази, която трябва да вземе необходимите мерки, за да се съобрази с присъдата, преди всичко за да разреши спора, породил процедурата.

Ако държавата-членка не се съобрази с присъдата, Европейската комисия може да сезира Съда на ЕС отново и да поиска от него да ѝ наложи плащане на глоба до отстраняване на нарушението и/или плащане на еднократна сума. начало на страницата

3. Национални пътища за обжалване

Националните административни или съдебни органи гарантират спазването на правото на ЕС от органите в техните държави.

Ето защо всеки, който смята, че дадена мярка (законова, подзаконова или административна) или административна практика е несъвместима с правото на ЕС, се приканва, преди да подаде жалба до Европейската комисия или едновременно с това, да се обърне към националните административни или съдебни органи (включително към националния или регионалния омбудсман) и/или да прибегне към съществуващите арбитражни и помирителни процедури.

Европейската комисия ви съветва да използвате също така административните, съдебни или други пътища за предявяване на искове, предвидени в националното законодателство, предвид предимствата, които те могат да ви донесат.

По принцип исковете, които предявявате пред националните съдилища, ви позволяват да упражните правата си по по-непосредствен и по-личен начин, отколкото ако Европейската комисия проведе успешна процедура, която понякога трае дълго, по ваша жалба.
В действителност само националните съдии имат право да адресират съдебни нареждания до администрацията и да отменят национални решения.
Също така единствено националните съдии могат, ако е необходимо, да осъдят държавата да заплати обезщетение на гражданите за вреди, причинени от нарушение на общностното право, което тя е допуснала. начало на страницата

4. Административни гаранции

Във ваша полза са предвидени следните административни гаранции:

а) След регистрирането на вашата жалба в Генералния секретариат на Комисията, тя получава официален номер, посочен в изпратената до вас обратната разписка, който трябва се посочва във всички следващи писма.
Задаването на официален номер не означава непременно, че срещу обвинената държава-членка ще бъде предприета процедура за нарушение.

б) В случай че на службите на Европейската комисия се наложи да общуват с органите на държавата-членка, срещу която е отправена жалбата, те ще го направят, като се съобразят в вашето желание да запазите самоличността си в тайна или не. Ако не сте ги уведомили за своето желание, службите на Европейската комисия ще приемат, че избирате поверителността.

в) Комисията се старае да вземе решение по същество (да открие процедура за нарушение или да закрие случая) до дванадесет месеца след регистрирането на жалбата в Генералния секретариат.

г) В случай на надхвърляне на този срок, службата на Комисията, отговаряща за досието, ви информира за това с писмо, по ваше искане. Отговорната за жалбата служба ви информира предварително, когато възнамерява да предложи на Европейската комисия да закрие случая. Освен това службите на Европейската комисия ще ви държат в течение за хода на евентуалната процедура за нарушение. начало на страницата

5. Защита на жалбоподателя и на личните данни

Разкриването на самоличността на жалбоподателя и на предоставените от него данни пред държавата-членка става с предварителното му съгласие при спазване на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни и на Регламент(ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията. начало на страницата

6. Обжалване пред европейския омбудсман

Ако жалбоподателят счита, че разглеждането на жалбата му е пострадало от лошо администриране от страна на Европейската комисия поради факта, че тя не е спазила някоя от настоящите мерки, той може да упражни правото си на обжалване пред европейския омбудсман съгласно условията, предвидени в членове 24 и 228 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

За описание на административните мерки в полза на жалбоподателя, които Комисията се ангажира да спазва при обработката на съответната жалба и при разглеждането на предполагаемото нарушение, може да бъде направена справка в Съобщение на Комисията до Съвета и до Европейския парламент — Осъвременяване на начина, по който се осъществяват контактите с жалбоподателя във връзка с прилагането на законодателството на Съюза [COM(2012) 154 окончателен]. начало на страницата