Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textValtiontukiin liittyvä Euroopan komission toiminta

Euroopan komissio määrittelee yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa poikkeuksia ja vapautuksia koskevat oikeudelliset puitteet. Näitä säännöksiä tarkistetaan säännöllisesti, jotta jatkuvasti kehittyvän talouden tarpeisiin voidaan vastata tehokkaasti.

Komission tehtävänä on myös valvoa, että valtiontuissa noudatetaan näitä oikeussääntöjä. Ennen kuin jäsenvaltio voi toteuttaa tukisuunnitelman, komission täytyy hyväksyä se. Jäsenvaltioiden on siis ilmoitettava erityistä ilmoitusmenettelyä noudattaen komissiolle kaikista tukia koskevista suunnitelmistaan lukuun ottamatta selvästi määriteltyjä poikkeustapauksia.
Komissio voi myös päättää tutkia tukihankkeen, josta ei ole ilmoitettu, jos se epäilee sen sisältävän valtiontukea.
Valtiontukia valvotaan jäsenvaltioiden toimittamien ja tutkinnassa kerättyjen tietojen avulla seuraavissa pääosastoissa:


Tutkinnan perusteella komissio tekee yhden seuraavista päätelmistä:
  • toimenpide ei ole valtiontukea
  • tuki soveltuu yhteismarkkinoille
  • tuki ei sovellu yhteismarkkinoille eikä sitä saa myöntää.

Jos yhteismarkkinoille soveltumattomaksi todettua tukea on jo myönnetty, komissio voi pyytää sen takaisinperimistä tuensaajalta tai tuensaajilta.