Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textEuroopa Komisjoni ülesanded riigiabi valdkonnas

Euroopa Komisjon ja liikmesriigid määravad koostöös kindlaks erandite ja vabastuste õigusraamistiku. Kõnealune õigusaktide kogum vaadatakse korrapäraselt läbi, et võtta arvesse pidevalt areneva majanduse vajadusi.

Euroopa Komisjoni ülesanne on ka kontrollida riigiabi vastavust kõnealustele õigusaktidele. Kui liikmesriik kavatseb anda riigiabi, peab Euroopa Komisjon selle abi eelnevalt heaks kiitma. Seega peavad liikmesriigid kindlaksmääratud menetluse kohaselt teavitama Euroopa Komisjoni igast projektist, v.a kehtivate erandite puhul.
Euroopa Komisjon võib algatada uurimise teavitamata abi puhul, kui ta leiab, et selles on riigiabi elemente.
Liikmesriikide edastatud ja uurimise ajal kogutud andmete alusel korraldavad kontrolli neli peadirektoraati:


Uurimise tulemusena esitatakse järgmised hinnangud:
  • meedet ei käsitleta riigiabina;
  • meede on ühisturuga kokkusobiv;
  • meede on ühisturuga kokkusobimatu ning seega lubamatu.

Juhul kui ühisturuga kokkusobimatuks hinnatud abi siiski rakendatakse, võib Euroopa Komisjon nõuda abi saaja(te)lt selle tagasimaksmist.