Uplatňování práva Evropské unie - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textÚloha Evropské komise v oblasti státních podpor

Evropská komise stanoví legislativní rámec pro odchylky a výjimky ve spolupráci s členskými státy. Všechny právní texty jsou pravidelně revidovány, aby bylo spolehlivě zajištěno, že odpovídají potřebám neustále se vyvíjejícího hospodářství.

Jedním z úkolů Evropské komise je kontrolovat státní podpory a současně dohlížet, zda jsou dodržovány právní předpisy. Chce-li členský stát provádět projekt státní podpory, musí ho nejprve schválit Evropská komise. Členské státy mají povinnost Evropské komisi oznámit, kromě jasně stanovených výjimek, všechny projekty podle přesně stanoveného postupu.
Evropská komise může rovněž rozhodnout o vyšetřování v případě neoznámeného projektu, pokud má podezření, že projekt vykazuje známky státní podpory.
Kontrolu státních projektů provádějí na základě informací zaslaných členskými státy a údajů získaných během šetření následující čtyři generální ředitelství:


Na základě šetření je rozhodnuto takto:
  • nejedná se o státní podporu,
  • podpora je slučitelná se společným trhem,
  • podpora není slučitelná se společným trhem a nelze ji provést.

Pokud Evropská komise prohlásí, že provedená podpora je neslučitelná, může požádat její příjemce o navrácení dané částky.