Прилагане на правото на Европейския съюз - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textФормуляр за подаване на жалби относно предполагаема незаконосъобразнa държавна помощ

Службите на Европейската комисия получават все по-голям брой оплаквания, свързани с отпускането на незаконни и несъвместими с общия пазар държавни помощи.

Тези жалби често са формулирани твърде общо, а това затруднява идентифицирането на спорните въпроси, свързани с конкуренцията, и оценяването на сериозността на оплакването и води до значителни закъснения при обработване на жалбите.

Формулярът за подаване на жалба цели да улесни жалбоподателя, като му посочи сведенията, необходими на Комисията за възможно най-ефективно разглеждане на жалбата.
Формулярът помага и за обработване на жалбите от службите на Комисията и от държавите-членки.

В рамките на Комисията жалбите, свързани с държавните помощи, се обработват децентрализирано от съответните компетентни служби. Информация за тези служби ще намерите във формуляра. При съмнения жалбата може да бъде препратена на Генералния секретариат на Комисията, който взема окончателно решение.