Tillämpning av EU-rätten - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textVad är ett direktiv?

I ett direktiv anger EU vilka mål som medlemsländerna ska uppnå, men de får själva bestämma hur det ska gå till. Direktivet kan gälla ett eller flera medlemsländer eller alla medlemsländer. För att de principer som fastställs i direktivet ska få effekt för medborgarna måste medlemslandets lagstiftare införliva direktivet med nationell rätt genom en rättsakt som anpassar direktivets mål till medlemslandets lagstiftning.

I direktivet anges en tidsfrist för dess införlivande med den nationella lagstiftningen: När det gäller införlivandet har medlemsländerna visst manöverutrymme som gör att de kan ta hänsyn till nationella särdrag. Införlivandet måste ske inom den tidsfrist som fastställs i direktivet.

Direktiven används för att harmonisera lagstiftningen i medlemsländerna, bl.a. för att den inre marknaden ska fungera (t.ex. produktsäkerhetsnormer).