Uplatňovanie práva Európskej únie - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textČo je to smernica?

Európska smernica stanovuje ciele, ktoré majú dosiahnuť členské štáty a na dosiahnutie ktorých si môžu zvoliť vlastné prostriedky. Smernica môže byť určená členskému štátu, viacerým alebo všetkým členským štátom. Aby sa princípy stanovené v smernici dostali až k občanovi, musí zákonodarný zbor členského štátu vydať transpozičný predpis, ktorým vnútroštátne právne predpisy prispôsobí cieľom určeným v smernici.

V smernici sa ustanovuje konečný termín transpozície do vnútroštátneho práva: členské štáty majú na transpozíciu isté časové obdobie, ktoré im umožňuje zohľadniť svoje vnútroštátne špecifiká. K transpozícii musí dôjsť v lehote stanovenej v smernici.

Smernica sa používa na zosúladenie vnútroštátnych právnych predpisov, a to najmä pri uskutočňovaní jednotného trhu (napríklad noriem týkajúcich sa bezpečnosti výrobkov).