Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textKas ir direktīva?

Ar direktīvu nosaka konkrētus mērķus, kas jāsasniedz ES dalībvalstīm, ļaujot tām brīvi izvēlēties paņēmienus. Tā var būt adresēta vienai dalībvalstij, vairākām dalībvalstīm vai visām dalībvalstīm kopā. Lai ar direktīvu noteiktie principi attiektos uz pilsoņiem, attiecīgās valsts likumdevējam jāpieņem tiesību akts, kas direktīvu transponē šīs valsts tiesību aktos. Valsts tiesību aktus pielāgo atbilstoši direktīvā noteiktajiem mērķiem.

Direktīvā ir noteikts konkrēts termiņš, kurā tā transponējama valsts tiesību aktos. Taču dalībvalstīm ir dotas zināmas manevrēšanas iespējas, ievērojot termiņus, kas ir nepieciešami, lai ņemtu vērā atšķirīgās situācijas dažādās dalībvalstīs.

Direktīvu izmanto, lai saskaņotu dalībvalstu tiesību aktus, un sevišķi bieži to izmanto vienotā tirgus darbības jautājumos (piemēram, produktu drošuma standarti).