Прилагане на правото на Европейския съюз - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textКакво представлява директивата?

Европейската директива определя цели, които държавите-членки трябва да постигнат със средства по свой избор. Тя може да бъде адресирана до една, до няколко или до всички държави-членки. За да могат постановените в директивата принципи да произведат действие по отношение на гражданите, националните законодателни органи трябва да приемат акт за транспониране на директивата във вътрешното право, който адаптира националните закони спрямо определените в директивата цели.

Директивата предвижда краен срок за своето транспониране в националното законодателство: държавите-членки разполагат с известна свобода на действие при транспонирането, която им позволява да се съобразят с националните особености. Транспонирането трябва да се осъществи в определения от директивата срок.

Директивата се използва за хармонизиране на законодателствата на различните страни, и преди всичко за осъществяване на проекта за единен пазар (например за нормите, свързани с безопасността на продуктите).