Stosowanie prawa Unii Europejskiej - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textStosowanie przepisów prawa UE

Komisja Europejska ma za zadanie czuwać nad tym, aby przepisy prawa europejskiego były stosowane.

Sekretariat Generalny Komisji Europejskiej uczestniczy w zarządzaniu pracami Komisji w zakresie pomocy państwa i naruszeń, w tym również przy zgłaszaniu krajowych środków wykonawczych przyjmowanych w celu transpozycji dyrektyw.
Odpowiada on za przepisy i ustalone praktyki w zakresie postępowań w sprawie naruszeń i pomocy państwa.

Naruszenia przepisów i dyrektywy

Sekretariat Generalny Komisji Europejskiej zarządza procesem decyzyjnym Komisji w przypadkach stwierdzenia lub podejrzenia naruszenia prawa, wykrytych na podstawie skarg, jakie wpłynęły do Komisji lub w wyniku działań Komisji, w tym również naruszeń wynikających z niezgłoszenia krajowych środków wykonawczych transponujących dyrektywy.

Pomoc państwa

Sekretariat Generalny Komisji Europejskiej zarządza procesem decyzyjnym Komisji w dziedzinie pomocy państwa. O przypadkach pomocy państwa Komisja dowiaduje się bądź ze skarg, jakie do niej wpłynęły, bądź w wyniku własnych działań.