Tillämpning av EU-rätten - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textVad är EU-rätt?

Det främsta syftet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), och tidigare fördrag, är att integrera de europeiska länderna undan för undan och skapa en gemensam marknad som bygger på de fyra friheterna (fri rörlighet för varor, personer, kapital och tjänster) och på en allt mer samordnad ekonomisk politik.

EU-länderna har därför avstått en del av sin suveränitet och gett EU-institutionerna befogenhet att anta lagstiftning (förordningar, direktiv och beslut) som har företräde framför nationell lagstiftning.

Denna så kallade sekundärrätt är den tredje viktigaste delen av EU-rätten efter fördragen (primärrätt) och de internationella avtalen.

Till sekundärrätten räknas bindande rättsakter (förordningar, direktiv och beslut) och icke bindande rättsakter (resolutioner och yttranden) som nämns i EUF-fördraget. Dit hör också bland annat interna föreskrifter för institutionerna och EU:s handlingsprogram.