Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textKas ir ES tiesības?

Galvenais mērķis, kas uzvirzīts Līgumā par Eiropas Savienības darbību (LESD) un iepriekšējos Līgumos, ir pakāpeniski integrēt dalībvalstu ekonomikas un politikas sistēmas un izveidot vienotu tirgu, kura pamatā ir preču, personu, kapitāla un pakalpojumu brīva aprite.

Šim nolūkam dalībvalstis daļēji atteikušās no savas suverenitātes un pilnvarojušas ES institūcijas pieņemt tiesību aktus (regulas, direktīvas un lēmumus), kuriem ir augstāks spēks par dalībvalstu likumiem un kuri ir saistoši valsts varas iestādēm.

Šie sekundārie tiesību akti ir trešais svarīgākais ES tiesību avots pēc Līgumiem (primārās tiesības) un starptautiskajiem līgumiem.

ES izdod arī nesaistošus instrumentus, piemēram, ieteikumus un atzinumus, kuri ir paredzēti Līgumā par Eiropas Savienības darbību, kā arī noteikumus par to, kā darbojas ES institūcijas un rīcības programmas.