Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textAluslepingud ja Euroopa institutsioonid

Euroopa Liidu toimimise lepingu ja varasemate lepingute põhieesmärk on viia ellu Euroopa riikide järkjärguline lõimumine ning moodustada ühisturg, mis tugineb neljale põhivabadusele (kaupade, isikute, kapitali ja teenuste vaba liikumine) ning majanduspoliitikate järkjärgulisele ühtlustamisele.

Sel eesmärgil on liikmesriigid loobunud osaliselt oma suveräänsusest ning andnud Euroopa institutsioonidele õiguse võtta vastu õigusakte (määrus, direktiiv, otsus), mis on siseriikliku õiguse suhtes ülimuslikud.

Institutsioonide õigusaktid moodustavad Euroopa Liidu õigusele kolmanda olulise allika aluslepingute (esmased õigusaktid) ja rahvusvaheliste kokkulepete järel.

Institutsioonide õigusaktide hulka kuuluvad Euroopa Liidu toimimise lepinguga ette nähtud õiguslikult siduvad aktid (määrused, direktiivid ja otsused) ja mittesiduvad aktid (soovitused ja arvamused), samuti mitmed muud aktid, näiteks institutsioonide sise-eeskirjad ja tegevusprogrammid.