Uplatňování práva Evropské unie - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textSmlouvy a evropské instituce

Hlavním cílem Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) a předchozích smluv je postupná integrace evropských států a vytvoření společného trhu založeného na čtyřech svobodách pohybu (zboží, osob, kapitálu a služeb) a na postupném sbližování hospodářských politik.

Aby bylo možné tohoto cíle dosáhnout, členské státy se zřekly části své suverenity a udělily orgánům EU pravomoc přijímat právní předpisy (nařízení, směrnice, rozhodnutí), které mají přednost před vnitrostátním právem.

Toto sekundární právo je třetím důležitým zdrojem práva Unie, po smlouvách (právo primární) a mezinárodních dohodách.

Mezi sekundární právo patří závazné (nařízení, směrnice a rozhodnutí) a nezávazné (usnesení, stanoviska) právní akty uvedené ve Smlouvě o fungování EU, ale také celá řada dalších aktů, jako jsou například vnitřní předpisy institucí a akční programy.