Uplatňovanie práva Európskej únie - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textÚloha Európskej komisie

Európska komisia zohráva úlohu „strážkyne zmlúv“.

Dohliada na uplatňovanie ustanovení práva Európskej únie jednotlivcami, členskými štátmi a ostatnými európskymi inštitúciami.

Pri výkone svojich právomocí môže Európska komisia ukladať sankcie podnikom či jednotlivcom za porušenie práva Európskej únie.

Okrem toho môže voči členským štátom začať konanie o porušení povinnosti, v rámci ktorého príslušný členský štát vyzve, aby v stanovenej lehote vzniknutý stav napravil.

V krajnom prípade môže Európska komisia pre porušenie práva Únie zo strany členského štátu alebo inej európskej inštitúcie podať návrh na začatie konania na Súdny dvor.