Uporaba prava Evropske unije - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textKršitve


Vsaka država članica je odgovorna za izvajanje (pravočasni prenos, usklajenost in pravilna uporaba) prava Evropske unije v domačem pravnem redu. Evropska komisija v skladu s pogodbami skrbi za pravilno uporabo prava Unije. Kadar država članica ne spoštuje predpisov EU, je Evropska komisija po členu 258 Pogodbe o delovanju Evropske unije in členu 106a Pogodbe ESAE pooblaščena (postopek za ugotavljanje kršitev), da to kršitev odpravi oziroma da zadevo preda Sodišču Evropske unije.

Kršitev pomeni neizpolnjevanje obveznosti, ki jih ima država članica po pravu Unije. Kršitev je lahko posledica ukrepanja ali opustitve ukrepanja. Pravo Unije krši država članica, ne glede na organ (vladni, regionalni ali lokalni), ki zakrivi kršitev.

Kadar država članica ne izpolnjuje obveznosti, Evropska komisija najprej sproži upravni postopek, imenovan „postopek za ugotavljanje kršitev“ ali „predsodni postopek“. V tem predsodnem postopku ima država članica možnost, da svojo zakonodajo prostovoljno uskladi s pravom Unije.

Postopek ima več stopenj. Pred začetkom postopka je možna še preiskava, predvsem pri odprtih postopkih za ugotavljanje kršitev, ki se začnejo na podlagi pritožbe.

Uradni opomin je prva stopnja v predsodnem postopku. Evropska komisija z njim od države članice zahteva, da ji v določenem roku predloži svoje pripombe glede sporne uporabe prava Unije.

Sledi obrazloženo mnenje, v katerem Evropska komisija navede svoje stališče glede kršitve in predmet morebitnega sodnega postopka ter državo članico pozove, naj v določenem roku odpravi kršitev. Evropska komisija mora v obrazloženem mnenju jasno in natančno navesti razloge za prepričanje, da je država članica kršila obveznost po pogodbi.

Ko zadevo preda Sodišču, se začne sodni postopek.

Po sodni praksi Sodišča ima Evropska komisija diskrecijsko pravico, da po prostem preudarku odloči, ali in kdaj bo začela postopek za ugotavljanje kršitev oziroma predala zadevo Sodišču.