Uplatňovanie práva Európskej únie - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textNesplnenie povinnosti


Každý členský štát zodpovedá za zapracovanie (transpozíciu v stanovenej lehote, dodržiavanie a správne uplatňovanie) práva Európskej únie do svojho právneho poriadku. V zmysle zmlúv dohliada na správne uplatňovanie práva Únie Európska komisia. V tejto súvislosti má Komisia pre prípad, že niektorý členský štát toto právo nedodržiava, k dispozícii právomoci (konanie o nesplnení povinnosti) ustanovené v článku 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 106a Zmluvy o Euratome, ktoré jej umožňujú vyžadovať splnenie povinnosti a v prípade potreby podať žalobu na Súdny dvor.

Pod nesplnením povinnosti sa rozumie porušenie povinností vyplývajúcich z práva Európskej únie zo strany členského štátu. Toto nesplnenie povinností môže byť spôsobené určitým konaním alebo nečinnosťou. Pod štátom sa rozumie členský štát, ktorý poruší právo Európskej únie, bez ohľadu na to, či za nesplnenie povinnosti zodpovedá jeho ústredný, regionálny alebo miestny orgán.

Pred konaním o nesplnení povinnosti Komisia najprv začne administratívnu časť známu ako tzv. konanie o porušení povinnosti, ktorá zastrešuje celú fázu pred podaním žaloby na súd. Cieľom tejto fázy je dobrovoľné splnenie povinnosti členského štátu podľa práva Únie.

Formálne pozostáva z viacerých etáp, ktorým môže predchádzať zisťovanie alebo skúmanie, najmä v prípade, ak ide o konanie o porušení na základe sťažností.

Prvým formálnym krokom v rámci fázy pred podaním žaloby na súd je zaslanie výzvy (formálneho oznámenia), v ktorej Komisia požiada členský štát, aby jej v stanovenej lehote oznámil svoje stanovisko k zistenému problému s uplatňovaním práva Únie.

V odôvodnenom stanovisku Európska komisia zaujme konečný postoj k nesplneniu povinnosti a určí predmet prípadného konania o nesplnení povinnosti. Členský štát vyzve, aby v stanovenej lehote ukončil porušovanie. Odôvodnené stanovisko musí obsahovať úplné a podrobné vysvetlenie dôvodov, ktoré Európsku komisiu priviedli k presvedčeniu, že príslušný štát si nesplnil niektorú zo svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy.

Sporová fáza konania sa začína podaním žaloby na Súdny dvor.

Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora má Európska komisia právomoc sama rozhodnúť o tom, či a kedy začne konanie o porušení. Takisto Súdny dvor potvrdil právomoc Komisie samostatne rozhodovať o tom, či a kedy podá žalobu na Súdny dvor.