Stosowanie prawa Unii Europejskiej - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textNaruszenia przepisów


Każde państwo członkowskie odpowiada za włączenie przepisów prawa UE do krajowego porządku prawnego, czyli za ich transpozycję w wyznaczonym terminie, zachowanie z nimi zgodności oraz ich prawidłowe stosowanie. Zgodnie z traktatami Komisja Europejska czuwa nad prawidłowym stosowaniem prawa UE. Dlatego w przypadku naruszenia prawa UE przez państwo członkowskie Komisja Europejska może skorzystać z prawa do wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia, jakie przysługuje jej na mocy art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 106a Traktatu EWEA, aby wezwać to państwo do zaniechania tego uchybienia, a w razie potrzeby może również wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.

Uchybieniem nazywamy niewypełnienie przez państwo członkowskie obowiązków, jakie spoczywają na nim na mocy prawa UE. Uchybieniem może być działanie lub zaniechanie działania. Władze państwa członkowskiego odpowiedzialne za uchybienie mogą być władzami każdego szczebla − krajowego, regionalnego lub lokalnego.

W ramach postępowania w sprawie uchybienia Komisja Europejska najpierw uruchamia procedurę administracyjną nazywaną „postępowaniem w sprawie naruszenia przepisów prawa”. Celem poprzedzającej wniesienie skargi fazy postępowania jest skłonienie państwa członkowskiego do dobrowolnego podporządkowania się wymogom prawa UE.

Postępowanie oficjalnie składa się z kilku etapów i może poprzedzać je dochodzenie lub badanie, zwłaszcza w przypadku postępowań w sprawie naruszenia przepisów, które zostały otwarte w związku ze skargą.

Na wstępnym etapie postępowania w sprawie naruszenia przepisów Komisja przesyła państwu członkowskiemu „wezwanie do usunięcia uchybienia”, w którym zwraca się o przedstawienie w wyznaczonym terminie wyjaśnienia powodów, dla których wystąpiły problemy ze stosowaniem danych przepisów prawa UE.

Celem uzasadnionej opinii jest określenie stanowiska Komisji Europejskiej w odniesieniu do naruszenia przepisów oraz przedmiotu ewentualnego postępowania w sprawie uchybienia i skłonienie władz do uregulowania sytuacji w wyznaczonym terminie. Uzasadniona opinia musi przedstawiać w sposób spójny i szczegółowy powody, dla których Komisja Europejska uważa, że dane państwo nie wypełniło obowiązków wynikających z traktatu.

Postępowanie sporne oficjalnie rozpoczyna się w chwili wniesienia sprawy do Trybunału Sprawiedliwości.

Z utrwalonego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości wynika, że zarówno decyzja o rozpoczęciu postępowania w sprawie naruszenia przepisów lub przekazaniu sprawy Trybunałowi, jak również decyzja o ewentualnym odwołaniu się od jego decyzji zależy całkowicie od Komisji Europejskiej.