Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textPārkāpumi


Katra dalībvalsts ir atbildīga par ES tiesību iestrādi (transponēšanu, ievērojot termiņus un gādājot par atbilstību un pareizu piemērošanu) savā tiesību sistēmā.. Komisijas uzdevums saskaņā ar Līgumiem ir uzraudzīt ES tiesību pareizu piemērošanu. Līdz ar to, ja kāda dalībvalsts šīs tiesības neievēro, Komisija saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 258. pantu un EURATOM līguma 106a. pantu ir pilnvarota prasīt šī pārkāpuma novēršanu, un, ja vajadzīgs, tā vēršas Tiesā.

Par pārkāpumu ir runa, ja dalībvalsts pārkāpj savas saistības, kas izriet no ES tiesībām. Pārkāpums var būt gan rīcība, gan atturēšanās no rīcības. Ar dalībvalsti, kas pārkāpj ES tiesības, saprot pārkāpēju iestādi — vai tā būtu centrāla, reģionāla vai vietēja.

Pārkāpuma gadījumā Komisija vispirms sāk administratīvu procedūru, ko sauc par "pārkāpuma procedūru", vai arī "pirmstiesas procedūru". Pirmstiesas procedūras mērķis ir ļaut dalībvalstij no brīvas gribas nodrošināt ES tiesībās paredzēto prasību izpildi.

Šai procedūrai ir vairāki posmi, un pirms tās var būt izmeklēšana, īpaši tad, ja lieta ierosināta pēc sūdzības.

Oficiālā paziņojuma vēstule ir pirmais pirmstiesas procedūras posms, kurā Komisija prasa no dalībvalsts, lai tā noteiktā termiņā iesniegtu savus apsvērumus par attiecīgā ES tiesību akta piemērošanas problēmu.

Argumentētajā atzinumā Komisija pauž savu nostāju attiecībā uz pārkāpumu un paskaidro, kāpēc tā varētu ierosināt lietu, un aicina novērst pārkāpumu noteiktā termiņā. Argumentētajā atzinumā ir jābūt skaidri un sīki izklāstītiem iemesliem, kuru dēļ Komisija uzskata, ka attiecīgā valsts ir pārkāpusi Līgumā noteiktos pienākumus.

Pēc lietas iesniegšanas Tiesā sākas lietas izskatīšana.

Saskaņā ar Tiesas praksi tieši Eiropas Komisija izlemj, vai sākt pārkāpuma procedūru un iesniegt lietu Tiesā. Tiesa apstiprinājusi arī Komisijas tiesības izlemt, kad griezties Tiesā.