Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textJogsértések


A tagállamok feladata, hogy saját jogrendszerükön belül biztosítsák az uniós jog végrehajtását, azaz az irányelvek előírt határidőn belüli átültetését, valamint az uniós jogszabályok megfelelő és pontos alkalmazását. A szerződések értelmében az Európai Bizottság felel az uniós jog helyes alkalmazásának biztosításáért. Ennélfogva, ha egy tagállam nem tartja tiszteletben az uniós jogszabályokat, a Bizottságnak – az Európai Unió működéséről szóló szerződés 258. és az Euratom-Szerződés 106a. cikkének értelmében – jogában áll lépéseket tenni a jogsértés megszüntetése érdekében, és adott esetben kötelességszegéssel kapcsolatos bírósági eljárás iránti keresetet nyújthat be a Bírósághoz.

A kötelességszegés azt jelenti, hogy valamely tagállam hatósága nem vagy nem megfelelően teljesíti az európai uniós jogszabályokból fakadó kötelességeit. Ez megnyilvánulhat aktív módon, illetve mulasztás formájában. A jogsértő hatóság lehet központi, regionális vagy helyi szintű közigazgatási szerv.

Kötelességszegés esetén az Európai Bizottság eljárást indít, amelynek első szakasza a "bírósági eljárást megelőző eljárás". Ez az eljárás lehetőséget nyújt a tagállamnak arra, hogy nemzeti jogát önként az európai uniós jog követelményeihez igazítsa.

A bírósági eljárást megelőző eljárás több lépésből áll, ezenkívül megelőzheti információgyűjtési vagy vizsgálati szakasz is. Ez leggyakrabban akkor fordul elő, ha a Bizottság kívülről beérkezett panasz alapján indítja meg az eljárást.

A bírósági eljárást megelőző eljárás első lépéseként a Bizottság figyelmeztetést küld a tagállamnak, melyben felszólítja, hogy adott határidőn belül tegye meg észrevételeit az uniós jog alkalmazásával kapcsolatos konkrét problémáról.

Ezután a Bizottság indokolással ellátott véleményt küld a tagállam számára. A dokumentum ismerteti a Bizottságnak az adott jogsértéssel kapcsolatos álláspontját, valamint meghatározza a szükség esetén indítandó bírósági eljárás tárgyát. Az indokolással ellátott vélemény tartalmazza továbbá azt az időpontot, ameddig a tagállamnak lehetősége nyílik önként igazodni az uniós joghoz. A dokumentum összefüggő és részletes leírást ad azon indokokról is, melyek alapján az Európai Bizottság a tagállam kötelességszegésére következtetett.

Ezután következik a bírósági szakasz, mely a Bíróság bevonásával veszi kezdetét.

A Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata szerint a Bizottság szabadon mérlegelheti, indít-e hivatalos jogsértési eljárást, vagy a Bíróság elé terjeszt-e egy adott ügyet. Arról is önállóan dönthet, mikor teszi meg a fent említett lépéseket.