Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textRikkumised


Iga liikmesriik vastutab oma õigussüsteemis Euroopa Liidu õiguse rakendamise eest (rakendusmeetmete õigeaegne vastuvõtmine, rakendamise ühtsus ja nõuetekohasus). Aluslepingute kohaselt vastutab Euroopa Komisjon Euroopa Liidu õiguse nõuetekohase kohaldamise tagamise eest. Kui liikmesriik ei järgi ühenduse õigust, on Euroopa Komisjonil Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 258 ning EURATOMi asutamislepingu artikli 106a kohaselt volitused püüda rikkumine peatada ning samuti võib ta vajadusel anda juhtumi Euroopa Kohtusse.

Rikkumiseks loetakse ühenduse õigusaktidest tulenevate liikmesriigi kohustuste täitmatajätmist. See võib seisneda nii meetmete võtmises kui ka nende võtmata jätmises. Riigi all peetakse silmas liikmesriiki, kes rikub Euroopa Liidu õigust, olenemata sellest, kas selles on süüdi tema kesk-, piirkondlik või kohalik ametiasutus.

Rikkumisvastaste meetmete raames algatab Euroopa Komisjon rikkumismenetluse või kohtueelse menetluse. Kohtueelse menetluse eesmärk on saavutada asjaomase liikmesriigi vabatahtlik Euroopa Liidu õigusaktide nõuetekohane järgimine.

Kõnealune menetlus koosneb mitmest etapist ning sellele võib eelneda uurimisetapp, eelkõige juhul, kui rikkumismenetlus algatati kaebuse tulemusena.

Kohtueelse menetluse esimene etapp on ametlik teadaanne, milles Euroopa Komisjon taotleb liikmesriigilt ettenähtud kuupäevaks oma märkuste esitamist Euroopa Liidu õiguse rakendamisega seotud küsimuses.

Põhjendatud arvamuse eesmärk on esitada Euroopa Komisjoni seisukoht rikkumise suhtes ning määrata kindlaks rikkumisvastased meetmed, kutsudes liikmesriiki üles viima oma tegevus ettenähtud tähtajaks Euroopa Liidu õigusega kooskõlla. Põhjendatud arvamuses tuleb esitada nende põhjuste terviklik ja täielik ülevaade, mille alusel Euroopa Komisjon leiab, et liikmesriik on rikkunud teatavat asutamislepingust tulenevat kohustust.

Juhtumi edastamisega Euroopa Kohtusse avatakse kohtumenetluse etapp.

Euroopa Ühenduste Kohtu praktika kohaselt on Euroopa Komisjonil õigus algatada rikkumismenetlus ning edastada juhtum kohtusse, samuti on tal õigus otsustada selle üle, millal juhtum kohtusse anda.