Tillämpning av EU-rätten - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textSkadestånd – rättspraxis


Domstolens rättspraxis för skadeståndskrav när ett medlemsland överträder EU-rätten

I domen i målet Francovich (19 november 1991) slog domstolen fast att ”medlemsstaterna är skyldiga att ersätta skada som vållats enskilda genom sådana överträdelser av gemenskapsrätten som kan tillskrivas medlemsstaterna”.

I sitt meddelande ”En Europeisk union som bygger på resultat – Tillämpningen av gemenskapsrätten” av den 5 september 2007 (KOM(2007) 502) angav kommissionen i avsnitt 1.3 ”Utbildning i gemenskapsrätt” att den skulle ta fram ett dokument som förklarar domstolens rättspraxis för skadeståndskrav när ett medlemsland överträder gemenskapsrätten.

I dokumentet pdf  ger man en översikt över domstolens rättspraxis på området och redogör för målet Francovich, förutsättningarna för medlemsländernas skadeståndsansvar och begreppet ”organ som bär ansvar för överträdelsen av gemenskapsrätten”. Man beskriver också hur de nationella domstolarna har genomfört medlemsländernas skadeståndsansvar, vilka rättsmedel och tidsfrister som gäller för enskilda som har lidit skada, vilken myndighet som är ersättningsansvarig och lämplig storlek på skadeståndet.

Observera att ordet ”gemenskapsrätt” i dokumentet ska tolkas som ”EU-rätt”, i enlighet med det nya fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.