Uporaba prava Evropske unije - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textOdškodninski zahtevki v sodni praksi


Sodna praksa Sodišča Evropske unije v zvezi z odškodninskimi zahtevki za kršitev prava Skupnosti s strani držav članic

Leta 1991 je Sodišče Evropske unije v zadevi Francovich (sodba z dne 19. novembra 1991) potrdilo načelo, po katerem „so države članice dolžne nadomestiti škodo, povzročeno posameznikom s kršitvijo prava Skupnosti, ker so za to odgovorne“.

Komisija je v sporočilu z dne 5. septembra 2007 z naslovom „Evropa rezultatov – uporaba prava Skupnosti“ (COM(2007) 502) v oddelku „1.3 Usposabljanje na področju prava Skupnosti“ navedla, da bo objavila obrazložitveni dokument o sodni praksi Sodišča v zvezi z odškodninskimi zahtevki za kršitev pravic iz prava Skupnosti s strani držav članic.

Cilj tega dokumenta pdf  je ponuditi pregled odločitev Sodišča v zvezi s tem vprašanjem, in sicer s tako, da se najprej pojasnijo sodba v zadevi Francovich, pogoji, pod katerimi lahko države članice odgovarjajo za nastalo škodo, in pojem organa, odgovornega za kršitev. V nadaljevanju dokumenta so potem proučeni načini, kako so nacionalna sodišča določala odgovornost držav članic, razpoložljiva pravna sredstva in roki za oškodovane posameznike, organ, odgovoren za odškodnino, ter ustreznost odškodnine.

Opozarjamo, da je treba z začetkom veljavnosti Pogodbe o delovanju Evropske unije izraz „pravo Skupnosti“ v tem dokumentu razumeti kot „pravo Evropske unije“.