Uplatňovanie práva Európskej únie - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textJudikatúra vo veci náhrady škody


Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie vo veciach nárokov na náhradu škody v prípade porušenia práva Európskej únie členskými štátmi

V rozsudku z 19. novembra 1991 vo veci Francovich Súdny dvor potvrdil zásadu, podľa ktorej sú „členské štáty povinné nahradiť škody spôsobené jednotlivcom porušením práva Spoločenstva, za ktoré sú zodpovedné“.

V oznámení z 5. septembra 2007 pod názvom Európa výsledkov – uplatňovanie práva Spoločenstva (KOM(2007) 502) v oddiele „1.3. Odborná príprava v oblasti práva Spoločenstva“ Komisia uviedla, že uverejní vysvetľujúci materiál o judikatúre Súdneho dvora vo veciach nárokov na náhradu škody v prípade porušenia práva Európskej únie členskými štátmi.

Cieľom tohto dokumentu pdf  je poskytnúť prehľad o tom, ako sa Súdny dvor vyslovuje k uvedenej otázke, pričom najprv ponúka vysvetlenie samotného rozsudku Francovich, podmienok uplatňovania zodpovednosti členských štátov, ako aj pojmu „orgán, ktorý spôsobil porušenie práva Spoločenstva“. Dokument sa ďalej zaoberá otázkou, ako vnútroštátne súdy riešia zodpovednosť členských štátov, dostupnými právnymi prostriedkami a lehotami poskytovanými poškodeným jednotlivcom, orgánmi poverenými vykonávaním nápravy a primeranosťou náhrady škody.

Chceli by sme vás upozorniť, že výraz „právo Spoločenstva“ použitý v tomto dokumente sa má chápať v zmysle „právo Európskej únie“, v súlade s platnou Zmluvou o fungovaní Európskej únie.