Stosowanie prawa Unii Europejskiej - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textOrzecznictwo w zakresie roszczeń odszkodowawczych


Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości w zakresie roszczeń odszkodowawczych związanych z naruszeniem prawa Unii Europejskiej przez państwa członkowskie

W 1991 r. w orzeczeniu z dnia 19 listopada 1991 r. w sprawie Francovich Trybunał Sprawiedliwości usankcjonował zasadę, zgodnie z którą „państwa członkowskie zobowiązane są naprawić szkody wyrządzone jednostkom poprzez naruszenie prawa wspólnotowego, które może być im przypisane”.

W swoim komunikacie z dnia 5 września 2007 r. zatytułowanym „Skuteczna Europa – stosowanie prawa wspólnotowego” (COM (2007)502), w sekcji 1.3. „Kształcenie w zakresie prawa wspólnotowego” Komisja zapowiedziała opublikowanie dokumentu wyjaśniającego orzecznictwo Trybunału w zakresie roszczeń odszkodowawczych związanych z naruszeniem prawa wspólnotowego przez państwa członkowskie.

Celem tego dokumentu pdf  jest przybliżenie orzecznictwa Trybunału w tym zakresie poprzez wyjaśnienie, w pierwszej kolejności, orzeczenia wydanego w sprawie Francovich, warunków pociągnięcia do odpowiedzialności państw członkowskich, a także pojęcia organu, który dopuścił się naruszenia. W dalszej kolejności dokument przedstawia regulacje zawarte w krajowych porządkach prawnych dotyczące odpowiedzialności państw członkowskich, środków prawnych przysługujących pokrzywdzonym jednostkom, terminów oraz organów odpowiedzialnych za naprawienie szkody i formy takiego naprawienia.

Uwaga: Wraz z wejściem w życie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wyrażenie „prawo wspólnotowe” użyte na tej stronie należy rozumieć jako „prawo Unii Europejskiej”.