Uplatňování práva Evropské unie - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textNáhrada škody – judikatura


Judikatura Soudního dvora Evropské unie týkající se žádostí o náhradu škody za porušování práva Evropské unie ze strany členských států

Soudní dvůr v rozsudku ve věci Francovich ze dne 19. listopadu 1991 přijal zásadu, podle níž „jsou členské státy povinny nahradit škody způsobené jednotlivcům porušením práva Společenství, které je jim přičitatelné”.

Ve svém sdělení ze dne 5. září 2007 nazvaném „Evropa přinášející výsledky – uplatňování práva Společenství“ (KOM(2007) 502) v oddílu „1.3 Vzdělávání v oblasti práva Společenství“ Komise uvedla, že uveřejní vysvětlující dokument o judikatuře Soudního dvora v oblasti nároků na náhradu škody způsobené porušováním práva Společenství ze strany členských států.

Cílem tohoto dokumentu pdf je poskytnout přehled rozhodnutí Soudu v této otázce, a to tak, že nejdříve vysvětlí rozsudek ve věci Francovich, podmínky uplatnění odpovědnosti členských států, jakož i pojem orgánu, který se porušení dopustil. Dokument poté zkoumá, jak vnitrostátní soudy uplatňují odpovědnost členských států, dostupné právní prostředky, lhůty pro podání žaloby ze strany jednotlivců, kteří byli poškozeni, a dále pak orgán pověřený náhradou škody a přiměřenost této náhrady.

Upozornění: Výraz „právo Společenství“, uváděný v tomto dokumentu, se od vstupu Smlouvy o fungování Evropské unie v platnost chápe jako „právo Evropské unie“.