Прилагане на правото на Европейския съюз - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textСъдебна практика в областта на исковете за обезщетения


Съдебна практика на Съда на Европейските общности, свързана с исковете за обезщетение на вреди, причинени от нарушения на правото на ЕС от държавите-членки

През 1991 г. в делото си Francovich от 19 ноември 1991 г. Съдът утвърди принципа, според който „държавите-членки са задължени да обезщетят вредите, нанесени на частни лица, в резултат на нарушения на общностното право, отговорността за които може да бъде приписана на държавите-членки“.

В точка 1.3 „Обучение по европейско право“ от съобщението си от 5 септември 2007 г., озаглавено „Европа на резултатите — прилагане на правото на Общността“ (COM(2007)502), Комисията посочи, че ще публикува обяснителен докумнт за практиката на Съда, свързана с искове за обезщетения в резултат на нарушаване на общностното право от държавите-членки.

Целта на настоящия документ pdf  е да направи обобщение на досегашната практика на Съда по въпроса, като разгледа най-напред решението Francovich, условията за ангажиране на отговорността на държавите-членки, както и понятието за органа, автор на нарушението. По-нататък документът разглежда как националите съдилища прилагат разпоредбите за отгоорността на държавите-членки, възможните средства за правна защита и сроковете, в които засегнатите частни лица могат да предявят правата си, органът, отговорен за обезщетяването и адекватният характер на последното.

Моля, имайте предвид, че изразът „общностно право“, използван в документа, трябва да се чете като „право на Европейския съюз“ от влизането в сила на Договора за функционирането на ЕС.