Прилагане на правото на Европейския съюз - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textНарушения


Всяка държава-членка отговаря за прилагането (транспониране в определените срокове, спазване и правилно прилагане) на правото на ЕС в своя вътрешен правен ред. По силата на договорите Европейската комисия следи за правилното прилагане на правото на ЕС. Когато дадена държава-членка не спазва това право, Европейската комисия разполага със собствени правомощия (иск при неизпълнение на задължения), предвидени в член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 106a от Договора за ЕОАЕ, за да опита да сложи край на нарушението и да сезира, ако това е необходимо, Съда на ЕС.

„Неизпълнение“ означава, че дадена държава-членка не спазва своите задължения, произтичащи от правото на ЕС. Неизпълнението може да е резултат от извършено действие или от неизвършено такова. „Държава“ означава държавата-членка, която нарушава правото на ЕС, независимо кой орган – централен, регионален или местен, е отговорен за неизпълнението.

В рамките на иска при неизпълнение на задължения Европейската комисия открива най-напред административна процедура, наречена „процедура за нарушение" или „досъдебна процедура". Целта на досъдебната фаза е да подтикне държавата-членка към доброволно спазване на изискванията на правото на ЕС.

Тази процедура включва няколко формални етапа и може да бъде предшествана от фаза на проучване или преглед, особено в случая на процедури за нарушение, открити в резултат на подадени оплаквания.

Официалното уведомително писмо е първият етап от досъдебната фаза, по време на който Европейската комисия изисква от дадена държава-членка да ѝ предостави в определен срок своите коментари по конкретен проблем при прилагането на правото на ЕС.

Мотивираното становище изразява позицията на Европейската комисия по отношение на нарушението и определя предмета на евентуалния иск за неизпълнение на задължения с покана те да бъдат спазени в посочен срок. Мотивираното становище трябва да съдържа последователно и подробно изложение на причините, довели Европейската комисия до убеждението, че въпросната държава не е изпълнила някое от своите задължения по договора.

Сезирането на Съда на ЕС поставя начало на съдебната фаза.

Според постоянната юриспруденция на Съда на ЕС, Европейската комисия разполага с право на преценка по отношение на откриването на процедура за нарушение и сезирането на Съда, включително в момента на внасяне на иска.