Uplatňovanie práva Európskej únie - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text22. správa o monitorovaní uplatňovania práva Európskej únie [KOM(2005) 570]

22. ročná správa [KOM(2005) 570]
pdf[200Kb] CSDADEETELENESFIFRITLVLTHUMTNLPLPTSKSLSV

Stav v rôznych sektoroch [SEK(2005) 1446]
pdf[640Kb] FR

Štatistická príloha (úplná) [SEK(2005) 1447]
pdf[3,2Mb] FR

Štatistická príloha I: zisťovanie porušení povinnosti
pdf[400Kb] FR

Štatistická príloha II: Konania o porušení – rozdelenie podľa jednotlivých fáz, právneho základu a členského štátu
pdf[450Kb] FR

Štatistická príloha III: Prehľad porušení zmlúv, nariadení a rozhodnutí
pdf[270Kb] FR

Štatistická príloha IV: Stav uplatňovania smerníc

Časť 1: Smernice s dátumom transpozície v roku 2004
Časť 2: Neoznámené vnútroštátne vykonávacie opatrenia smerníc (VVO)
Časť 3: Konania o porušení povinnosti začaté z dôvodu nesúladu alebo nesprávneho uplatňovania VVO
pdf[1,3MB] FR

Štatistická príloha V: Rozhodnutia Súdneho dvora vydané do 31 decembra 2004, ktoré ešte neboli vykonané
pdf[210KB] FR

Príloha VI: Uplatňovanie práva Európskej únie vnútroštátnymi súdmi
pdf[350KB] FR