Uplatňovanie práva Európskej únie - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text21. správa o monitorovaní uplatňovania práva Európskej únie [KOM(2004) 839]

XXI. ročná správa o monitorovaní uplatňovania práva Európskej únie
pdfDADEELENESFRITNLPTFISV

Príloha A: Stav v rôznych sektoroch
pdfFR

Príloha I: zisťovanie porušení povinnosti
pdfFR

Príloha II: Konania o porušení – rozdelenie podľa jednotlivých fáz, právneho základu a členského štátu
pdfFR

Príloha III: Prehľad porušení zmlúv, nariadení a rozhodnutí
pdfFR

(zväzok IV) : Príloha IV – Stav uplatňovania smerníc
Časť 1: Smernice s dátumom transpozície v roku 2003
Časť 2: Oznámené a neoznámené vnútroštátne vykonávacie opatrenia smerníc
pdfFR

(zväzok V) : Príloha IV – Časť 2 – Súhrnná tabuľka, stav oznamovania vnútroštátnych vykonávacích opatrení smerníc (k 31. decembru 2002)
Časť 3 – Nesplnenia povinnosti v dôsledku nesúladu VVO smerníc
Časť 4 – Nesplnenia povinnosti v dôsledku nesprávneho uplatňovania VVO smerníc
pdfFR

Príloha V: Rozhodnutia Súdneho dvora vydané do 31 decembra 2003, ktoré ešte neboli vykonané
Príloha VI: Uplatňovanie práva Európskej únie vnútroštátnymi súdmi
pdfFR