Uplatňovanie práva Európskej únie - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text18. správa o monitorovaní uplatňovania práva Európskej únie KOM(2001)309 v konečnom znení zo 16. 7. 2001

XVIII. ročná správa o monitorovaní uplatňovania práva Európskej únie

Príloha I: zisťovanie porušení povinnosti
Príloha II: Konania o porušení – rozdelenie podľa jednotlivých fáz, právneho základu a členského štátu

Príloha III: Prehľad porušení zmlúv, nariadení a rozhodnutí

Príloha IV – Časť 1: Stav uplatňovania smerníc

Príloha V: Časť 1 – Súhrnná tabuľka, stav oznamovania vnútroštátnych vykonávacích opatrení smerníc (k 31. decembru 2000)
Časť 2 – Nesplnenia povinnosti v dôsledku nesúladu VVO smerníc
Časť 3 – Nesplnenia povinnosti v dôsledku nesprávneho uplatňovania VVO smerníc

Príloha V: Rozhodnutia Súdneho dvora vydané do 31 decembra 2000, ktoré ešte neboli vykonané
Príloha VI: Uplatňovanie práva Európskej únie vnútroštátnymi súdmi